รับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท สาขา การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม

เปิดรับในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รอบ 1 วันที่ 2 ม.ค. - 28 ก.พ. 60
รอบ 2 วันที่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 60
รอบ 3 วันที่ 1 พ.ค. - 19 มิ.ย. 60

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. สุรางค์ สีโท กับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2558

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. สุรางค์ สีโท กับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2558

Read More

กิจกรรมภาควิชาฯ

โครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานของภาควิทย์ฯ

Read More