รับสมัครนศ. ป.โท สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

Read More

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร. พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย กับรางวัลผู้สอนดีเด่น ของวทอ. ประจำปีการศึกษา 2560

Read More

ภาควิชาฯ มอบรางวัลผู้สอนดีเด่นของภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

Read More

ข่าวภาควิชา —>

15 ส.ค. 61

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร. พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย กับรางวัลผู้สอนดีเด่น ของวทอ. ประจำปีการศึกษา 2560

13 ส.ค. 61

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร. มณฑา ทรงศิริ กับเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561

27 ก.ค. 61

ขอแสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิตใหม่ รศ.ดร. คันธรส แสนวงศ์, ผศ.ดร. ฐาปณีย์ เสาหิน และดร. สุภาภรณ์ เหรียญประดับ

26 ก.ค. 61

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ทำบุญเนื่องในโอกาสปรับปรุงห้องพักอาจารย์เสร็จ

20 ก.ค. 61

โบรชัวร์ หลักสูตรป.โท การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม/โครงการของภาควิชา —>

11 – 13  มิ.ย. 61

ภาควิชาฯ ได้จัดสัมนาในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”
ณ Peggy’s Cove Resort จังหวัดจันทบุรี

6 พ.ค. 61

โครงการนักศึกษาป.โท “โครงการสนับสนุนศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”

28 เม.ย. 61

โครงการเทคนิคการสร้าง Power Points อย่างมืออาชีพ โดย วิทยากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.

10, 17 และ 31 มี.ค. 61

โครงการนักศึกษาป.โท  “How to Write An Effective Research Paper”

10 – 11 ก.พ. 61

โครงการนักศึกษาป.โท “ศึกษาดูงานสถานประกอบการและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบัณฑิตศึกษา” ปี 61 (ดูงาน MIMB รุ่น 5)

อ่านเพิ่มเติม