ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ภาวิตา มณีมัย กับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read More

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ อาจารย์ใหม่ ดร.เอกบุตร ศรีจำปา และ ดร. วิลาวัณย์ ทัศคร

Read More

ภาควิชาฯ มอบรางวัลผู้สอนดีเด่นของภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

Read More

ข่าวภาควิชา —>

20 ก.ค. 61

โบรชัวร์ หลักสูตรป.โท การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

11 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ อ.พิเศษฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2561

10 ก.ค. 61

ภาควิชาฯ ต้อนรับ Ms.Restu Sri Rahaya จาก Research and Community Institution of Institute Technology Sepuluh Nopember(ITS) ,Indonesia

4 ก.ค. 61

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ดุษฎีบัณฑิตใหม่ รศ. คันธรส แสนวงศ์ และ อ.สุภาภรณ์ เหรียญประดับ

29 มิ.ย. 61

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ภาวิตา มณีมัย กับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

27 มิ.ย. 61

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ อาจารย์ใหม่ ดร.เอกบุตร ศรีจำปาและ ดร. วิลาวัณย์ ทัศคร

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม/โครงการของภาควิชา —>

11 – 13  มิ.ย. 61

ภาควิชาฯ ได้จัดสัมนาในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”
ณ Peggy’s Cove Resort จังหวัดจันทบุรี

6 พ.ค. 61

โครงการนักศึกษาป.โท “โครงการสนับสนุนศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”

28 เม.ย. 61

โครงการเทคนิคการสร้าง Power Points อย่างมืออาชีพ โดย วิทยากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.

10, 17 และ 31 มี.ค. 61

โครงการนักศึกษาป.โท  “How to Write An Effective Research Paper”

10 – 11 ก.พ. 61

โครงการนักศึกษาป.โท “ศึกษาดูงานสถานประกอบการและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบัณฑิตศึกษา” ปี 61 (ดูงาน MIMB รุ่น 5)

อ่านเพิ่มเติม