ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภาวิตา มณีมัย และอาจารย์ประเวศกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ในการเป็นตัวแทนของวทอ. ประกวดโปสเดอร์ (ด้านการเรียนการสอน) ในวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day 2017 : KMUTNB 4.0

Read More

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับรางวัลผู้สอนดีเด่นและสายสนับสนุนดีเด่น ปีการศึกษา 2560

รางวัลผู้สอนดีเด่นได้แก่ ดร.ไตรภพ จตุรพาณิชย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคม
รางวัลสายสนับสนุดดีเด่นได้แก่ นาย อนันต์ อาแว วิศวะกรประจำห้องปฏิบัติงานฟิสิกส์

Read More

กิจกรรมภาควิชาฯ

โครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานของภาควิทย์ฯ

Read More