Author Archives: ascs

สัมนาภาควิชา ปีการศึกษา 60

ภาควิชาฯ ได้จัดสัมนาในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” ณ Peggy’s Cove Resort จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2561 ดูเพิ่มเติมที่นี่

โครงการสนับสนุนศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาจัด “โครงการสนับสนุนศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ในหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์  จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมให้กับนักศึกษา กระตุ้นให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษารุ่นปัจจุบัน

โครงการเทคนิคการสร้าง Power Points อย่างมืออาชีพ โดย วิทยากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.

           ภาควิชาได้จัด โครงการเทคนิคการสร้าง Power Points อย่างมืออาชีพ โดย วิทยากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. ในวันที่ 28 เม.ย. 61 ณ อาคาร 62 ชั้น 6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างสือการสอนในรูปแบบ Power Points อย่างมีประสิทธิภาพอันจะไปเสริมการสอนให้มีความน่าสนใจและสามารถต่อยอดเป็นงานวิจัยในอนาคตได้ต่อไป

โครงการ “How to Write An Effective Research Paper”

ภาควิชาฯ จัดโครงการ “How to Write An Effective Research Paper” ในวันที่ 10,17 และ 31 มี.ค. 2561 ณ อาคาร 63 ชั้น 4 ห้อง 407 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรและนักศึกษาฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัยสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการหรือการเผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติ โดย ผศ.ดร.นีลาวัล วนิชชากร อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้  

ภาควิชาจัดโครงการ “ศึกษาดูงานสถานประกอบการและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบัณฑิตศึกษา” ปี 61

ภาควิชาจัดโครงการ “ศึกษาดูงานสถานประกอบการและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบัณฑิตศึกษา” ปี 61 ในวันที่ 10 – 11 ก.พ. 2561 เพื่อให้นักศึกษาป.โทได้เรียนรู้จากสถานประกอบการที่มีความเป็นเลิศในการสร้างนวัตกรรม และได้ศึกษาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยได้ไปเยียมชม บริษัท ดีไซน์ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาควิชาฯ ได้ดูงานโรงงาน Allegro Microsystems (Thailand)

วันที่ 5 ก.พ. 61 ภาควิชาฯ ได้เยียมชมโรงงานผลิต IC. (Integrated Circuits) ของบริษัท Allegro MicroSystems (Thailand) Co., Ltd. จังหวัดสระบุรี เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและวิจัยในการปรับปรุงกระบวนการผลิต IC.

โครงการอบรม Effective Use of English as a Medium of Instruction โดย ผศ. ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล

           ภาควิชาฯ จัดโครงการ โครงการอบรม Effective Use of English as a Medium of Instruction ในวันที่ 13 และ  20 มกราคม 2561 เพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอนและเพิ่มพูนเทคนิคการสอนต่างๆ  โดยวิทยากรมากความสามารถ ผศ. ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล  ดูไฟล์วีดีโอที่นี้

ภาควิชาฯ สวัสดีปีใหม่คณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2561

วันที่ 7 ม.ค. 2561 ภาควิชาฯ นำโดยโดยหัวหน้าภาคได้เข้าสวัสดีและรับพรปีใหม่จากคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ปรีชา อ่องอารีย์

กิจกรรมนักศึกษาป.โท เข้าเยี่ยมชมงานจัดการความรู้ของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2 ตุลาคม 2560 นักศึกษา ป.โท เข้าเยี่ยมชมงานจัดการความรู้ของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการจัดการความรู้เพื่อธุรกิจนวัตกรรม โดยอาจารย์ ปฏิภาณ  ปัญจาคะ เป็นผู้สอน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้อย่างดีเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลผู้สอนดีเด่นและสายสนับสนุนดีเด่น ปีการศึกษา 2560

เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่มีความตั้งใจสอนและปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นตัวอย่างอันดีงามให้กับเพื่อนร่วมงานอีกด้วย   รางวัลผู้สอนดีเด่นได้แก่  ดร.ไตรภพ    จตุรพาณิชย์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคม    รางวัลสายสนับสนุดดีเด่นได้แก่ นาย อนันต์ อาแว วิศวกรประจำห้องปฏิบัติงานฟิสิกส์