Author Archives: ascs

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์ กับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

ภาควิชาฯ ขอแสดงความความยินดีกับ รศ.รัตนา  อัตภูมิสุวรรณ์ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ทั้งระดับวิทยาลัยและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภาวิตา มณีมัย และอาจารย์ประเวศ กับรางวัลในวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day 2017 : KMUTNB 4.0

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภาวิตา มณีมัย และอาจารย์ประเวศกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการเป็นตัวแทนของวทอ. ประกวดโปสเดอร์ (ด้านการเรียนการสอน) ได้ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ในวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day 2017 : KMUTNB 4.0 ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560                        

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมลิสเรลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล โดย รศ. ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร

ภาควิชาฯ จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมลิสเรลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2560  เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคาร 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.                เพื่อ เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้เข้าอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมลิสเรลสำหรับการวิเคราห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ได้ฝึกปฏิบัติใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถตีความหมายของผลที่ได้จากการวิเคราะห์ฯ ได้โดย รศ. ดร.พิศสมัย อรทัย และ รศ. ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร

โครงการการเสริมสร้างคุณสมบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการ

28 มี.ค. 60 : ภาควิชาฯ จัดโครงการ “เสริมสร้างคุณสมบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการ” เพื่อให้ความรู้ ข้อมูล ช่องทางการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน  ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระครเหนือ                 

โครงการนักศึกษา ป.โท ศึกษาดูงานสถานประกอบการ และบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับบัณฑิตศึกษา ปี 60

วันที่ 24 – 25 มี.ค. 60 ภาควิขาฯ ได้จัด “โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ และบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับบัณฑิตศึกษา” ปี 60     เพื่อให้นศ.ป.โทสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมศึกษาดูงานที่ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับความรู้ในด้านต่างๆ จากผู้มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม และไปพักค้างคืนที่ ศูนย์การเรียนรู้ Go Genius Learning จ.นครราชสีมา เพื่อทำกิจกรรมสร้างความสามัคคีเรียนรู้การทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้บำเพ็ญประโยชน์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรีในตอนขากลับอีกด้วย บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)             ศูนย์การเรียนรู้ Go Genius Learning               สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ภาควิชาได้จัดอบรมภาษาอังกฤษ ในโครงการ “How to give a fabulous academic presentation”

ภาควิชาได้จัดอบรมภาษาอังกฤษ ในโครงการ “How to give a fabulous academic presentation” วันที่ 18 และ 25 ก.พ. 2560 ณ อาคาร 63 ชั้น 4 ห้อง 407 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการระดับนานาชาติ และกระตุ้นให้นักศึกษาและบุคลากรเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. สุรางค์ สีโท กับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2558

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. สุรางค์ สีโท กับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2558 ขอให้อาจารย์มีแต่ความสุข ความเจริญ ในชีวิต รักษาความดีงามและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอาจารย์รุ่นต่อๆ ไปด้วยครับ