Category Archives: ข่าวภาควิชาฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ อ.พิเศษฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ อ.พิเศษฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ น.ส. กนกวรรณ จงเจริญ น.ส.นภารวี ไวขุนทด           ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้าสัมภาษณ์ ในวันพฤหัส ที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 10.30 น. ที่ ห้อง 704 ชั้น 7 ตึกวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ภาควิชาฯ ต้อนรับ Ms.Restu Sri Rahaya จาก Research and Community Institution of Institute Technology Sepuluh Nopember ,Indonesia

ภาควิชาฯ ต้อนรับ Ms.Restu Sri Rahaya จาก Research and Community Institution of Institute Technology Sepuluh Nopember (ITS) ,Indonesia มาเยี่ยมชมภาควิชาฯ  โดยได้ไปเยี่ยมชม 3 สาขาวิชา

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ภาวิตา มณีมัย กับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ภาวิตา มณีมัย กับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ขอให้อาจารย์มีความสุข ความเจริญ ในชีวิตตลอดไปด้วยครับ

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ อาจารย์ใหม่ ดร.เอกบุตร ศรีจำปา และ ดร. วิลาวัณย์ ทัศคร

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ อาจารย์ใหม่ในปีการศึกษานี้ของเรา ดร.เอกบุตร ศรีจำปา ดร. วิลาวัณย์ ทัศคร ขอให้อาจารย์ประสบแต่ความเจริญและมีความสุขในการทำงานนะครับ

ภาควิชาฯ มอบรางวัลผู้สอนดีเด่นของภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาฯ มอบรางวัลผู้สอนดีเด่นของภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเกณฑ์รางวัล       คือ ผู้สอนที่มีผลการประเมินจากนักศึกษาทั้งสองเทอม ของปีการศึกษา 2560 ระดับดีมาก (ตั้งแต่ 4.5 ขึ้นไป) ปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล 16 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย ผศ. บุษยาณี เกตุมณี ผศ.ดร.มณฑา ทรงศิริ ผศ.ดร.นีลาวัล วนิชชากร ผศ.ดร.เสาวคนธ์ คุณวุฒิ รศ.คันธรส แสนวงศ์ รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร ดร.ไตรภพ จตุรพาณิชย์ อ.สิกานต์ กุญชรจันทร์ รศ. สุรางค์ สีโท ผศ.ดร.สมภพ ทองปลิว ผศ.ดร.ประกาศิต ช่างสุพรรณ ผศ. พิสุทธิ์ แท่นทอง ดร. ปานทิพย์ บุญส่ง ดร. ธิรดา รอดเสียงลั้ง อ.จิตเรขา ปากสมุทร โดยได้หัวหน้าภาค

Read More

ภาควิชาฯ ได้ดูงานโรงงาน Allegro Microsystems (Thailand)

วันที่ 5 ก.พ. 61 ภาควิชาฯ ได้เยียมชมโรงงานผลิต IC. (Integrated Circuits) ของบริษัท Allegro MicroSystems (Thailand) Co., Ltd. จังหวัดสระบุรี เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและวิจัยในการปรับปรุงกระบวนการผลิต IC.

ภาควิชาฯ สวัสดีปีใหม่คณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2561

วันที่ 7 ม.ค. 2561 ภาควิชาฯ นำโดยโดยหัวหน้าภาคได้เข้าสวัสดีและรับพรปีใหม่จากคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ปรีชา อ่องอารีย์

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลผู้สอนดีเด่นและสายสนับสนุนดีเด่น ปีการศึกษา 2560

เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่มีความตั้งใจสอนและปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นตัวอย่างอันดีงามให้กับเพื่อนร่วมงานอีกด้วย   รางวัลผู้สอนดีเด่นได้แก่  ดร.ไตรภพ    จตุรพาณิชย์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคม    รางวัลสายสนับสนุดดีเด่นได้แก่ นาย อนันต์ อาแว วิศวกรประจำห้องปฏิบัติงานฟิสิกส์              

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์ กับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

ภาควิชาฯ ขอแสดงความความยินดีกับ รศ.รัตนา  อัตภูมิสุวรรณ์ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ทั้งระดับวิทยาลัยและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภาวิตา มณีมัย และอาจารย์ประเวศ กับรางวัลในวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day 2017 : KMUTNB 4.0

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภาวิตา มณีมัย และอาจารย์ประเวศกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการเป็นตัวแทนของวทอ. ประกวดโปสเดอร์ (ด้านการเรียนการสอน) ได้ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ในวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day 2017 : KMUTNB 4.0 ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560