Category Archives: ข่าวภาควิชาฯ

โครงการการเสริมสร้างคุณสมบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการ

28 มี.ค. 60 : ภาควิชาฯ จัดโครงการ “เสริมสร้างคุณสมบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการ” เพื่อให้ความรู้ ข้อมูล ช่องทางการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน  ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระครเหนือ                 

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. สุรางค์ สีโท กับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2558

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. สุรางค์ สีโท กับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2558 ขอให้อาจารย์มีแต่ความสุข ความเจริญ ในชีวิต รักษาความดีงามและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอาจารย์รุ่นต่อๆ ไปด้วยครับ