ภาควิชาได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์และสัมคม ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2563 – 2564)

ภาควิชาได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์และสัมคม ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2563 – 2564) ในวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนต์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

โดยได้รับการบรรยายจาก รศ. ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง “วางแผนอย่างไร ให้ตอบโจทย์ วทอ.” ซื่งแผนปฏิบติการที่ได้นั้น สอดคล้องกับประกันคุณภาพ CUPT-QMS และแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 5 ด้านได้แก่ 1) ด้าน การเรียนการสอน 2) ด้าน งานวิจัย 3) ด้านบริการวิชาการ 4) ด้าน Lifelong Learning  5) ด้าน Soft skill