ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

🎉ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์🎊

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาวัณย์ ทัศคร และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ