ขอแสดงความยินดีกับรางวัลผู้สอนดีเด่นและสายสนับสนุนดีเด่น ปีการศึกษา 2560

เป็นรางวัลที่จัดชึ้นโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้มีความตั้งใจสอนและปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นตัวอย่างอันดีงามให้กับเพื่อนร่วมงานอีกด้วย


          
รางวัลผู้สอนดีเด่นได้แก่  ดร.ไตรภพ    จตุรพาณิชย์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคม

             
รางวัลสายสนับสนุดดีเด่นได้แก่ นาย อนันต์ อาแว วิศวกรประจำห้องปฏิบัติงานฟิสิกส์

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *