ขอแสดงความยินดีกับนายพีรทัตต์ ภูริปัญญาคุณ มหาบัณฑิตคนแรกของภาควิชา

S__4407791
ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ นายพีรทัตต์ ภูริปัญญาคุณ มหาบัณฑิตคนแรกของภาควิชาฯ
หลักสุตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

กับงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมสื่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเล่าเรื่องแบบดิจิทัลสามมิติ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สมภพ ทองปลิว

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *