ขอแสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิตใหม่ รศ.ดร. คันธรส แสนวงศ์, ผศ.ดร. ฐาปณีย์ เสาหิน และดร. สุภาภรณ์ เหรียญประดับ

ขอแสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิตใหม่ รศ.ดร. คันธรส แสนวงศ์, ผศ.ดร. ฐาปณีย์ เสาหิน และดร. สุภาภรณ์ เหรียญประดับ

รศ.ดร. คันธรส แสนวงศ์

 

ผศ.ดร. ฐาปณีย์  เสาหิน

 

ดร. สุภาภรณ์ เหรียญประดับ

 

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย และขอให้อาจารย์ทั้งสามท่าน สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดไป

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *