ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ อ.พิเศษฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ อ.พิเศษฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2561

ดังนี้

  1. น.ส. กนกวรรณ จงเจริญ

  2. น.ส.นภารวี ไวขุนทด

          ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้าสัมภาษณ์ ในวันพฤหัส ที่ 19 ก.ค. 2561
เวลา 10.30 น. ที่ ห้อง 704 ชั้น 7 ตึกวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ