โครงการเทคนิคการสร้าง Power Points อย่างมืออาชีพ โดย วิทยากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.

           ภาควิชาได้จัด โครงการเทคนิคการสร้าง Power Points อย่างมืออาชีพ โดย วิทยากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. ในวันที่ 28 เม.ย. 61 ณ อาคาร 62 ชั้น 6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างสือการสอนในรูปแบบ Power Points อย่างมีประสิทธิภาพอันจะไปเสริมการสอนให้มีความน่าสนใจและสามารถต่อยอดเป็นงานวิจัยในอนาคตได้ต่อไป