ภาควิชาจัดโครงการ “ศึกษาดูงานสถานประกอบการและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบัณฑิตศึกษา” ปี 61

ภาควิชาจัดโครงการ “ศึกษาดูงานสถานประกอบการและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบัณฑิตศึกษา” ปี 61
ในวันที่ 10 – 11 ก.พ. 2561 เพื่อให้นักศึกษาป.โทได้เรียนรู้จากสถานประกอบการที่มีความเป็นเลิศในการสร้างนวัตกรรม และได้ศึกษาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยได้ไปเยียมชม

  • บริษัท ดีไซน์ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

  • ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม