โครงการ “How to Write An Effective Research Paper”

ภาควิชาฯ จัดโครงการ “How to Write An Effective Research Paper”
ในวันที่ 10,17 และ 31 มี.ค. 2561 ณ อาคาร 63 ชั้น 4 ห้อง 407 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรและนักศึกษาฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัยสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการหรือการเผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติ โดย ผศ.ดร.นีลาวัล วนิชชากร อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้