ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ภาวิตา มณีมัย กับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ภาวิตา มณีมัย กับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561


ขอให้อาจารย์มีความสุข ความเจริญ ในชีวิตตลอดไปด้วยครับ