ขอแสดงความยินดีก้บตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ กับ ผศ.ศรีอัมพร เร่บ้านเกาะ, ผศ.ดร.ปานทิพย์ บุญส่ง,ผศ.จิตเรขา ปากสมุทร และผศ.ดร.จารุกร ศรีประดิษฐ์

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีก้บตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ ทั้ง 4 ท่าน โดยมีพิธีมอบรางวัลในจากคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตาสาหกรรม รศ. ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจในวันที่ 24 เมษายน 2562

ผศ.ศรีอัมพร เร่บ้านเกาะ
ผศ.จิตเรขา ปากสมุทร
ผศ.ดร.ปานทิพย์ บุญส่ง
ผศ.ดร.จารุกร ศรีประดิษฐ์

โดยได้รับอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพรุนครเหนือ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562