กิจกรรมภาควิชา

กิจกรรมภาควิชาฯ 

  

29 -31 พ.ค. 2560 : ภาควิชาฯ เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อก้าวสู่การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0″  ณ โรงแรมไมด้ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี  จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ดูเพิ่มเติม


28 เม.ย. 60 : กลุ่มอาจารย์ผู้สอนของภาควิชาฯ นำโดย ผศ.ดร. มณฑา  ทรงศิริ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ “Startup CIT” มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ศึกษาแนวคิด Start up ของประเทศต่างๆ, สร้าง โฆษณา จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ฯลฯ ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย ดูเพิ่มเติม28 มี.ค. 60  : ภาควิชา ฯ โดย ดร.ไตรภพ จตุรพาณิชย์ จัดโครงการ “เสริมสร้างคุณสมบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการ” เพื่อให้ความรู้ ข้อมูล ช่องทางการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน ดูเพิ่มเติม


 14 – 15 มี.ค. 60 : ภาควิชาฯ จัด “โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ และบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับบัณฑิตศึกษา”  ดูเพิ่มเติม


28 ก.พ. 60 ภาควิชาฯ โดยรศ.รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์ เชิญวิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาจัดกิจกรรมเสริมความรู้ ด้านการวางแผนการเงินและแนะนำโครงการ yes 2017


18,25 ก.พ. 60  : ภาควิชาฯ จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ How to give a fabulous academic presentation” โดยมีผศ.นีลาวัล วานิชากร เป็นวิทยากร ดูเพิ่มเติม


3 – 5 ก.พ. 60 ภาควิชาฯ จัดสัมนา   “โครงการจัดทำการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการนวัตกรรม  (หลักสูตรสองภาษา)” ณ เดอะบลูม บาย ทีวีพูล จ.นครราชสีมา


13 ธ.ค. 59  ภาควิชาฯ จัดทำบุญและประชุมใหญ่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วทอ. มจพ. ประจำปี 2560 ดูเพิ่มเติม