กิจกรรมภาควิชา

กิจกรรมภาควิชาฯ 

11 – 13 มิ.ย. 61 โครงการสัมนา ภาควิชาฯ “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” ณ Peggy’s Cove Resort จังหวัดจันทบุรี
6 พ.ค. 61 โครงการนักศึกษาป.โท “โครงการสนับสนุนศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
28 เม.ย. 61 โครงการเทคนิคการสร้าง Power Points อย่างมืออาชีพ โดย วิทยากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.
10, 17 และ 31 มี.ค. 61 โครงการนักศึกษาป.โท  “How to Write An Effective Research Paper” โดย ผศ.ดร.นีลาวัล วนิชชากร
10 – 11 ก.พ. 61 โครงการนักศึกษาป.โท “ศึกษาดูงานสถานประกอบการและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบัณฑิตศึกษา” ปี 61 (ดูงาน MIMB รุ่น 5)
13, 20 ม.ค. 61 โครงการอบรม Effective Use of English as a Medium of Instruction โดย ผศ. ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล
12 – 14 มิ.ย. 60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมลิสเรลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล โดย รศ. ดร.พิศสมัย อรทัย และ รศ. ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร
ศึกษาดูงาน บริษัท Allego MicroSystems (Thailand) จำกัด
ศึกษาดูงาน บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด
ศึกษาดูงานวิชาการจัดการความรู้ (KM) ณ โรงพยาบาลศิริราช
วิพากษ์หลักสูตร MIMB ฉบับปรับปรุุง พ.ศ. 2561
29 – 31 พ.ค. 60 สัมนาโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เรื่อง   “การเตรียมความพร้อมบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อก้าวสู่การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0″  ณ โรงแรมไมด้ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

28 เม.ย. 60

กลุ่มอาจารย์ผู้สอนของภาควิชาฯ นำโดย ผศ.ดร. มณฑา  ทรงศิริ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ “Startup CIT”

28 มี.ค. 60

ภาควิชา ฯ โดย ดร.ไตรภพ จตุรพาณิชย์ จัดโครงการ “เสริมสร้างคุณสมบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการ”

14 – 15 มี.ค. 60

ภาควิชาฯ จัด “โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ และบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับบัณฑิตศึกษา”

28 ก.พ. 60

ภาควิชาฯ โดย รศ.รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์ เชิญวิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาจัดกิจกรรมเสริมความรู้ ด้านการวางแผนการเงินและแนะนำโครงการ yes 2017

18,25 ก.พ. 60

โครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ How to give a fabulous academic presentation” โดยมี ผศ.นีลาวัล วานิชากร เป็นวิทยากร

3 – 5 ก.พ. 60

สัมนาภาควิชา   “โครงการจัดทำการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการนวัตกรรม  (หลักสูตรสองภาษา)” ณ เดอะบลูม บาย ทีวีพูล จ.นครราชสีมา

13 ธ.ค. 59

ภาควิชาฯ จัดทำบุญและประชุมใหญ่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วทอ. มจพ. ประจำปี 2560