โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ และบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับบัณฑิตศึกษา

ภาควิขาฯ ได้จัด “โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ และบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับบัณฑิตศึกษา”
ในระหว่างวันที่ 24 – 25 มี.ค. 60

เพื่อให้นศ.ป.โทสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมศึกษาดูงานที่ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับความรู้ในด้านต่างๆ จากผู้มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม และไปพักค้างคืนที่ ศูนย์การเรียนรู้ Go Genius Learning จ.นครราชสีมา เพื่อทำกิจกรรมสร้างความสามัคคีเรียนรู้การทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้บำเพ็ญประโยชน์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรีในตอนขากลับอีกด้วย

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

    
      

ศูนย์การเรียนรู้ Go Genius Learning

           

 

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี