Skip site news

Site news

(No news has been posted yet)

Skip available courses

Available courses

ความหมายและความเป็นมาของนาโนเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อนาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน วิธีสร้างสิ่งของระดับนาโน การใช้ประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การแพทย์ เป็นต้น ความพร้อมของประเทศไทยต่อการพัฒนานาโนเทคโนโลยี สถานภาพนาโนเทคโนโลยีโลก ผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีต่ออุตสาหกรรมในอนาคต

กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  กฎการคูณ  กฎการบวก  แฟกเทอเรียล (factorial)  การจัดลำดับ (Permutation)  การจัดหมู่ (Combination)  ความน่าจะเป็น  การทดลองสุ่ม (Random Experiment)  แซมเปิลสเปช (Sample Space)  เหตุการณ์ (Events) ความน่าจะเป็น  ความน่าจะเป็นแบบอิสระ (Independent Events) ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Conditional Probability)  ความน่าจะเป็นแบบเบย์

กฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้า  กฎของเกาส์  ศักย์ไฟฟ้า  สารไดอิเล็กตริก  ตัวเก็บประจุ  สนามแม่เหล็ก   กฎของบิโอ-ซาวารต์  กฎของแอมแปร์  สารแม่เหล็ก  แรงลอเรนท์  แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  ความเหนี่ยวนำ  วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  คุณสมบัติของคลื่น  การสะท้อน การหักเห  การแทรกสอด  การเลี้ยวเบน    ทัศนศาสตร์ทางเรขาคณิต  ทัศนอุปกรณ์  การแผ่รังสีของวัตถุดำ อิทธิพลแสงไฟฟ้า การกระเจิงคอมป์ตัน รังสีเอ็กซ์ อะตอมไฮโดรเจน ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค  โครงสร้างนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์