Skip site news

Site news

(ยังไม่มีข่าว)

Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

ความหมายและความเป็นมาของนาโนเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อนาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน วิธีสร้างสิ่งของระดับนาโน การใช้ประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การแพทย์ เป็นต้น ความพร้อมของประเทศไทยต่อการพัฒนานาโนเทคโนโลยี สถานภาพนาโนเทคโนโลยีโลก ผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีต่ออุตสาหกรรมในอนาคต

กฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้า  กฎของเกาส์  ศักย์ไฟฟ้า  สารไดอิเล็กตริก  ตัวเก็บประจุ  สนามแม่เหล็ก   กฎของบิโอ-ซาวารต์  กฎของแอมแปร์  สารแม่เหล็ก  แรงลอเรนท์  แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  ความเหนี่ยวนำ  วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  คุณสมบัติของคลื่น  การสะท้อน การหักเห  การแทรกสอด  การเลี้ยวเบน    ทัศนศาสตร์ทางเรขาคณิต  ทัศนอุปกรณ์  การแผ่รังสีของวัตถุดำ อิทธิพลแสงไฟฟ้า การกระเจิงคอมป์ตัน รังสีเอ็กซ์ อะตอมไฮโดรเจน ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค  โครงสร้างนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์