Skip site news

Site news

(No news has been posted yet)

Skip available courses

Available courses

กฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้า  กฎของเกาส์  ศักย์ไฟฟ้า  สารไดอิเล็กตริก  ตัวเก็บประจุ  สนามแม่เหล็ก   กฎของบิโอ-ซาวารต์  กฎของแอมแปร์  สารแม่เหล็ก  แรงลอเรนท์  แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  ความเหนี่ยวนำ  วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  คุณสมบัติของคลื่น  การสะท้อน การหักเห  การแทรกสอด  การเลี้ยวเบน    ทัศนศาสตร์ทางเรขาคณิต  ทัศนอุปกรณ์  การแผ่รังสีของวัตถุดำ อิทธิพลแสงไฟฟ้า การกระเจิงคอมป์ตัน รังสีเอ็กซ์ อะตอมไฮโดรเจน ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค  โครงสร้างนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์