สวัสดีครับนักศึกษา

  พึ่งสร้าง Web ใหม่ เมื่อ 20 ม.ค. 59 ยินดีต้อนรับนศ.ทุกท่านครับ

สำหรับนักศึกษาวิชานาโนเทคโนโลยี ให้เข้าระบบด้วย
Login : รหัสนักศึกษา
Password : คือเลข 5 ตัวสุดท้ายของรหัสนักศึกษา

ตัวอย่าง ถ้านักศึกษารหัส 54-030146-1606-8

Login : 5403014616068  และ Password : 16068

วิชานาโน เข้าได้แล้ว สำหรับคนที่ลงทะเบียนหรือใส่รหัสในเครื่องคอมของอาจารย์เท่านั้นที่จะเข้าได้


                          ขอบคุณมากครับ
                           อ.ประกาศิต

Skip available courses

Available courses

ความหมายและความเป็นมาของนาโนเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อนาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน วิธีสร้างสิ่งของระดับนาโน การใช้ประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การแพทย์ เป็นต้น ความพร้อมของประเทศไทยต่อการพัฒนานาโนเทคโนโลยี สถานภาพนาโนเทคโนโลยีโลก ผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีต่ออุตสาหกรรมในอนาคต

กฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้า  กฎของเกาส์  ศักย์ไฟฟ้า  สารไดอิเล็กตริก  ตัวเก็บประจุ  สนามแม่เหล็ก   กฎของบิโอ-ซาวารต์  กฎของแอมแปร์  สารแม่เหล็ก  แรงลอเรนท์  แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  ความเหนี่ยวนำ  วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  คุณสมบัติของคลื่น  การสะท้อน การหักเห  การแทรกสอด  การเลี้ยวเบน    ทัศนศาสตร์ทางเรขาคณิต  ทัศนอุปกรณ์  การแผ่รังสีของวัตถุดำ อิทธิพลแสงไฟฟ้า การกระเจิงคอมป์ตัน รังสีเอ็กซ์ อะตอมไฮโดรเจน ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค  โครงสร้างนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์