สวัสดีครับนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาวิชาฟิสิกส์ 2 summer ให้เข้าระบบด้วย

Login : รหัสนักศึกษา
Password : คือเลข 5 ตัวสุดท้ายของรหัสนักศึกษา

ตัวอย่าง ถ้านักศึกษารหัส 51-030146-1606-8

Login : 5103014616068  และ Password : 16068

                          ขอบคุณมากครับ

                           อ.ประกาศิต

Skip site news

Site news

(No news has been posted yet)

Skip available courses

Available courses

ความหมายและความเป็นมาของนาโนเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อนาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน วิธีสร้างสิ่งของระดับนาโน การใช้ประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การแพทย์ เป็นต้น ความพร้อมของประเทศไทยต่อการพัฒนานาโนเทคโนโลยี สถานภาพนาโนเทคโนโลยีโลก ผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีต่ออุตสาหกรรมในอนาคต

กฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้า  กฎของเกาส์  ศักย์ไฟฟ้า  สารไดอิเล็กตริก  ตัวเก็บประจุ  สนามแม่เหล็ก   กฎของบิโอ-ซาวารต์  กฎของแอมแปร์  สารแม่เหล็ก  แรงลอเรนท์  แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  ความเหนี่ยวนำ  วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  คุณสมบัติของคลื่น  การสะท้อน การหักเห  การแทรกสอด  การเลี้ยวเบน    ทัศนศาสตร์ทางเรขาคณิต  ทัศนอุปกรณ์  การแผ่รังสีของวัตถุดำ อิทธิพลแสงไฟฟ้า การกระเจิงคอมป์ตัน รังสีเอ็กซ์ อะตอมไฮโดรเจน ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค  โครงสร้างนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์