• ความหมายและความเป็นมาของนาโนเทคโนโลยี  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่านาโนเทคโนโลยี  วัสดุนาโน  วิธีสร้างสิ่งของระดับนาโน  การใช้ประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยีในด้านต่างๆ  เช่น ด้านพลังงาน ด้านยานยนต์  ด้านการสื่อสารและคมนาคม  เป็นต้น  ความพร้อมของประเทศไทยต่อการพัฒนานาโนเทคโนโลยี  สถานภาพของนาโนเทคโนโลยีโลก ผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีในด้านธุรกิจในอนาคต

  • ฟิสิกส์ 1 สำหรับ ป.ตรี หรือรหัสวิชา 431101 เดิม
  • แล็ปฟิสิกส์ 1 สำหรับ ป.ตรี
  • ฟิสิกส์ 2 สำหรับ ป.ตรี