ยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

ปรัชญา

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาการขั้นสูงด้านการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมมีความสามารถในการบริหารจัดการและทำงานวิจัยในระดับมาตรฐาน
เป็นผู้นำและเป็นนักพัฒนาที่สามารถสรรค์สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความสำคัญ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและ
มหาวิทยาลัยในการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานในด้านการพัฒนากำลังคนให้
มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับ
การพัฒนาประเทศชาติในอนาคตการจัดหลักสูตรวิทยาศาสตร-มหาบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (หลักสูตรสหวิทยาการ)
เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการพัฒนาอย่างมีระบบ ให้เป็นบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อผลิตบุคลากรในระดับปริญญาโทที่มีความสามารถในการทำงานและ
  พัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดการนวัตกรรมทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหรรม
  ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มี
  การประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกระบวน
  การเรียนการสอนและการวิจัยที่เกิดขึ้นจากหลักสูตรที่เปิดสอน
 3. เพื่อการนำนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์

 ลิงก์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 โทร. +66 2 555-2000 ต่อ 6611 แฟกซ์ +66 2 587-6931