ยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
(หลักสูตรสหวิทยาการ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม (หลักสูตรสหวิทยาการ)
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Innovation Management for
Business and Industry (Multidisciplinary)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ และ
อุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท.ม. (การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

Master of Science (Innovation Management for Business and
Industry)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.Sc. (Innovation Management for Business and Industry)
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
     

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร    
แผน ก แบบ ก 2
     หมวดวิชาบังคับ 27  หน่วยกิต
            วิชาบังคับ     15  หน่วยกิต

            วิทยานิพนธ์  

12  หน่วยกิต
     หมวดวิชาเลือก    9 หน่วยกิต
                                       รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต
     
แผน ก แบบ ก 2    
     หมวดวิชาบังคับ     24 หน่วยกิต
            วิชาบังคับ   18  หน่วยกิต
            วิทยานิพนธ์    6  หน่วยกิต
     หมวดวิชาเลือก    12 หน่วยกิต
                                       รวมตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต

   

รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิต

  หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)    
  วิชาบังคับ        
       แผน ก แบบ ก 2  จำนวน 15 หน่วยกิต    
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา              จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
030915101 การจัดการนวัตกรรม
(Innovation Management)
  3(3-0-6)
030915107 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการนวัตกรรม
(Research Methodology for Innovation Management)
  3(3-0-6)
030915108 การคิดเชิงออกแบบและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(Design Thinking and Intellectual Property Management)
  3(3-0-6)
030915109

การจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม
(Innovation Knowledge Management for Business and Industry)

  3(3-0-6)
030915110 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เชิงธุรกิจเพื่อการลงทุนธุรกิจ
(Assessment of Economics Value for Business Investment)

  3(3-0-6)
       
       แผน ข  จำนวน 18 หน่วยกิต    
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา              จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
030915101 การจัดการนวัตกรรม
(Innovation Management)
  3(3-0-6)
030915106 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจนวัตกรรม
(Information Technology Management for Innovative Business)
  3(3-0-6)
030915107 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการนวัตกรรม
(Research Methodology for Innovation Management)
  3(3-0-6)
030915108

การคิดเชิงออกแบบและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(Design Thinking and Intellectual Property Management)

  3(3-0-6)
030915109 การจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม
(Innovation Knowledge Management for Business and Industry)
  3(3-0-6)
030915110 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เชิงธุรกิจเพื่อการลงทุนธุรกิจ
(Assessment of Economics Value for Business Investment)
  3(3-0-6)
       
 

วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)

   
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                                                 จำนวนหน่วยกิต
030915501 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
  12
       
  การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)    
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                                                 จำนวนหน่วยกิต
030915502 สารนิพนธ์
์(Master Project)
  6
       
  หมวดวิชาเลือก (Electives)    
  วิชาเลือก        
       แผน ก แบบ ก 2          จำนวน  9       หน่วยกิต
       แผน ข                      จำนวน  12      หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา              จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
030915201 สัมมนาหัวข้อพิเศษในการจัดการนวัตกรรม
(Seminar in Innovation Management)
  3(3-0-6)
030915202 การประเมินและพยากรณ์เทคโนโลย
ี(Estimation and Technology Forecast)
  3(3-0-6)
030915203 หลักการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
(Principles of Innovation for Environment)
  3(3-0-6)
030915204 การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(Environmental Technology Management)
  3(3-0-6)
030915205 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
(Statistics for Business Decision Making)
  3(3-0-6)
030915206 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านนวัตกรรม
(Selected Topics in Innovation)
  3(3-0-6)
030915207 นวัตกรรมสีเขียว
(Green Innovation)
  3(3-0-6)
030915301 ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
(Leadership and Change Management)
  3(3-0-6)
030915302 กลยุทธ์สมัยใหม่สำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย
์(Modern Strategy for Human Resource Management)
  3(3-0-6)
030915303 การตลาดดิจิทัล
(Digital Marketing)
  3(3-0-6)
030915304 การจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต
(Crisis  Management)
  3(3-0-6)
030915305 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management)
  3(3-0-6)
030915306 การบริหารโครงการเพื่อการจัดการธุรกิจนวัตกรรม
(Project Management for Innovative Business Management)
  3(3-0-6)
030915401 การนำเสนอและการสื่อสารสำหรับผู้ประกอบการ
(Presentation and Communication for Entrepreneurs)
  3(3-0-6)
030915402 การสื่อสารเชิงธุรกิจเพื่อการจัดการนวัตกรรม
(Business Communication for Innovation Management)
  3(3-0-6)

 

แผนการศึกษา

  แผน ก แบบ ก 2 (4 ภาคการศึกษา)
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    จำนวนหน่วยกิต
030915101 การจัดการนวัตกรรม
(Innovation Management)
3(3-0-6)
030915107 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการนวัตกรรม
(Research Methodology for Innovation Management)
3(3-0-6)
030915xxx วิชาเลือก
(Electives)
3(3-0-6)
  รวม  9  หน่วยกิต  
           
                                ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    จำนวนหน่วยกิต
030915108 การคิดเชิงออกแบบและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(Design Thinking and Intellectual Property Management)
3(3-0-6)
030915110 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เชิงธุรกิจเพื่อการลงทุนธุรกิจ
(Assessment of Economics Value for Business Investment)
3(3-0-6)
030915xxx วิชาเลือก
(Electives)
3(3-0-6)
                                  รวม  9  หน่วยกิต  
     
                                ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    จำนวนหน่วยกิต
030915109 การจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม
(Innovation Knowledge Management for Business and Industry)
3(3-0-6)
030915xxx วิชาเลือก
(Electives)
3(3-0-6)
030915501 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
6
                                  รวม  12  หน่วยกิต  
     
                                ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    จำนวนหน่วยกิต
030915501 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
6
                                  รวม  6  หน่วยกิต  
     
     
  แผน ข  (4 ภาคการศึกษา)  
                                    ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    จำนวนหน่วยกิต
030915101 การจัดการนวัตกรรม
(Innovation Management)
3(3-0-6)
030915107 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการนวัตกรรม
(Research Methodology for Innovation Management)
3(3-0-6)
030915xxx วิชาเลือก
(Electives)
3(3-0-6)
  รวม  9  หน่วยกิต  
     
                                ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    จำนวนหน่วยกิต
030915108 การคิดเชิงออกแบบและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(Design Thinking and Intellectual Property Management)
3(3-0-6)
030915110 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เชิงธุรกิจเพื่อการลงทุนธุรกิจ
(Assessment of Economics Value for Business Investment)
3(3-0-6)
030915xxx วิชาเลือก
(Electives)
3(3-0-6)
                                  รวม  9  หน่วยกิต  
     
                                ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    จำนวนหน่วยกิต
030915109 การจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม
(Innovation Knowledge Management for Business and Industry)
3(3-0-6)
030915106 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจนวัตกรรม
(Information Technology Management for Innovative Business)
3(3-0-6)
030915xxx วิชาเลือก
(Electives)
6
                                  รวม  12  หน่วยกิต  
     
                                ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                    จำนวนหน่วยกิต
030915501 สารนิพนธ์
(Master Project)
6
                                  รวม  6  หน่วยกิต  

 

ลิงก์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 โทร. +66 2 555-2000 ต่อ 6611 แฟกซ์ +66 2 587-6931