ยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวเคมี)

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวเคมี)

วท.บ. (เคมี)
ผศ.ดร.ปานทิพย์  บุญส่ง
 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
บธ.ม. (การจัดการ การเงินการธนาคาร)

บธ.บ. (การบริหารทั่วไป)
รศ.รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์
 

กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
วท.ม. (เคมีประยุกต์)

กศ.บ. (เคมี)
ผศ.ดร.สาลินี  อาจารีย์
 

ค.ด.(วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา)
วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

พย.บ.
รศ.ดร.ศจีมาจ  ณ วิเชียร
 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สมภพ ทองปลิว
ผศ.ดร.ณัฐจนันท์  จงกล
ดร.ธิรดา รอดเสียงลั้ง
ผศ.ดร.ดุสิต งามรุ่งโรจน์
ดร.จารุกร ศรีประดิษฐ์
ผศ.ดร.ประกาศิต  ช่างสุพรรณ
ผศ.ดร.มัณฑนา  เมฆโสภาวรรณกุล
ผศ.ดร.ภาวิตา  มณีมัย
ดร.เสฎฐวุฒิ ดวงจันทร์
ดร.ไตรภพ จตุรพาณิชย์
รศ.ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกิจ
ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ วงศ์เจริญ
   
ผศ.ดร.ผุสดี  บุญรอด
 
 

 

อาจารย์พิเศษ

     
ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์
อ.ปริวรรต  วงษ์สำราญ
อ.เอกลักษณ ์เฉลิมชีพ
 

 

ลิงก์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 โทร. +66 2 555-2000 ต่อ 6611 แฟกซ์ +66 2 587-6931