วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ ประสานสรรค์สร้างงานวิจัย มุ่งก้าวไกลสู่สากล

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แก่นักศึกษาทุกสาขาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.), ปริญญาตรี และปริญญาโท ให้เป็นไปตามปณิธานและพันธกิจของวิทยาลัย
2. สร้างงานวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยประยุกต์ รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาสามัญและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในขอบข่ายงานวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
4. มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของวิทยาลัย