ภาควิชาฯ

รศ.ดร.สาลินี  อาจารีย์  (SAY)
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม

ผศ.ดร. ปานทิพย์  บุญส่ง (PBS)
รองหัวหน้าภาควิชาฯ

คุณสราภรณ์  อานน้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณสุธิดา ชาลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณพนธกร   จั่นลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป