สาขาวิชาภาษา

ผศ.ดร. นีลาวัล    วนิชชากร  (NVK)
ข้าราชการ
หัวหน้าสาขาวิชา ภาษา

ผศ.ดร.มณฑา    ทรงศิริ  (MSS)
ข้าราชการ

ผศ. บุษยาณี    เกษมณี  (BGM)
ข้าราชการ

รศ. ดร. ประไพ    จันทราสกุล  (PJA)
ข้าราชการ

ผศ.ดร. มัณทนา    เมฆโสภาวรรณกุล  (MTN)
พนักงานมหาวิทยาลัย

รศ.ดร. พรพรรณ    โอฬารพัฒนะชัย  (POP)
ข้าราชการ

ผศ.ดร. เสาวคนธ์    คุณวุฒิ  (SKW)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย

ดร. ณิชารัศม์   รัศมีกุลวิทย์  (NIR)
พนักงานมหาวิทยาลัย