สาขาวิชาภาษา

รศ. ดร. ประไพ    จันทราสกุล  (PJA)
หัวหน้าสาขา ภาษา
ข้าราชการ

MTN

ผศ.ดร. มัณทนา    เมฆโสภาวรรณกุล  (MTN)
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.Bussayanee

ผศ. บุษยาณี    เกษมณี  (BGM)
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านประชาคมอาเซียนสัมพันธ์
ข้าราชการ

Aj.Chanya2

ผศ. จรรยา    ทองดี  (JTD)
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.RungtipS

อาจารย์ รุ่งทิพย์    สกุลสุกใส  (RSK)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หอสมุดกลาง
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.Montha2

ผศ.ดร.มณฑา    ทรงศิริ  (MSS)
ข้าราชการ

Aj.Pornpan2

ผศ.ดร. พรพรรณ    โอฬารพัฒนะชัย  (POP)
ข้าราชการ

A Neelawan

ผศ.ดร. นีลาวัล    วนิชชากร  (NVK)
ข้าราชการ

Aj.SKW

ผศ.ดร. เสาวคนธ์    คุณวุฒิ  (SKW)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย