สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร. ดุสิต   งามรุ่งโรจน์  (DGR)    วิทย์-ฟิสิกส์
หัวหน้าสาขา วิทยาศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย

รศ. ดร.สาลินี    อาจารีย์  (SAY)    วิทย์-เคมี
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
พนักงานมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ปานทิพย์  บุญส่ง (PBS) วิทย์ – เคมี
รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
พนักงานมหาวิทยาลัย

ผศ. ดร.พิสุทธิ์    แท่นทอง (PTT)    วิทย์-ฟิสิกส์
พนักงานมหาวิทยาลัย

ผศ.จิตเรขา     ปากสมุทร  (JRS)     วิทย์-เคมี
พนักงานมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ธิรดา    รอดเสียงลั้ง  (TRL) วิทย์-เคมี
พนักงานมหาวิทยาลัย

รศ.ดร. ณัฐจนันท์    จงกล  (NJJ)     วิทย์-เคมี
พนักงานมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร. สุรพิชญ์   ทับเที่ยง (SRP) วิทย์-เคมี
พนักงานมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.จารุกร  ศรีประดิษฐ์  (JKS)
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.Prakasit

ผศ.ดร.ประกาศิต     ช่างสุพรรณ  (PCP)
วิทย์-ฟิสิกส์
พนักงานมหาวิทยาลัย

ดร.พินธุดิษฐ์  กลิ่นขจร (PKJ)    วิทย์-ฟิสิกส์
พนักงานมหาวิทยาลัย

ดร.ปิยชาต  วังมูล (PIW)    วิทย์-ฟิสิกส์
พนักงานมหาวิทยาลัย

ดร.จินดารัตน์   ปริโยธร (JPA)    วิทย์-ฟิสิกส์
พนักงานมหาวิทยาลัย

ดร.ณัฎฐ์สุพล ชุติธนภานนท์
วิทย์-ฟิสิกส์
พนักงานมหาวิทยาลัย