ยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เรื่อง ผู้แต่ง

การพัฒนาระบบสนับสนุนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต

ศิลปกร ปิยะปัญญาพงษ์
งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติเพื่อแสดงข้อมูลการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า

กรกานต์ วรธรกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 "วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเลื่อมล้ำของสังคม" วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

บรรจุภัณฑ์อาหารต้านจุลินทรีย์จากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพผสมน้ำมันหอมระเหย

นวดล เพ็ชรวัฒนา
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562

การพัฒนาชุดทดลองกระตุ้นผลผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าโดยใช้พัลส์ไฟฟ้าความต่างศักย์สูง

นิรุทธิ์ จันธิมา
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2562

การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากฟิล์มแป้งมันสำปะหลังผสมน้ำลำไย

ศักรินทร์ ไกรรอด
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

การสร้างเครื่องวัดโหลดหม้อแปลงในระบบจำหน่ายแรงดันต่ำ

นิติกร เจริญยศ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 "วิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

Cleaning contactor pins by laser

พิสิฐ โตพิสิฐ
๋Journal of Physics: Conference Series (Siam Physics Congress) 2019

การพัฒนาผงปรุงรสสำหรับอาหารสุขภาพ

ปกรณพัฒน์ กำดี
๋การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

การผลิตถ่านอัดแท่งชีวมวลจากถ่านกะลามะพร้าวและผักตบชวา

พงษ์ภัค มณีรัตน์
๋การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางกาเกษตร

ณัชธกาภรณ์ จรัญจารุพัฒน์
๋วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2561
การพัฒนาระบบการแจ้งซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โดยใช้กระบวนการเอ็กซทรีมโปรแกรมมิ่ง สิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริการจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโลยีอีสเทิร์น

การศึกษากระบวนการทำเนื้อตาลอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งไมโครเวฟ

ประพาภรณ์ ศิลารักษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 "สหวิทยาการและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก" 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

งานวิจัยที่เป็นผลจากการศึกษา

เรื่อง ผู้แต่ง

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

สุวิทย์ กุลจรัสอารีย์
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

ผลของน้ำมันหอมระเหยต่อสมบัติทางกล ทางความร้อนและการต้านจุลินทรีย์ของฟิล์มพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต

นวดล เพ็ชรวัฒนา
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

การสำรวจสภาพปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานการตรวจสอบและจัดเก็บนิติกรรมสัญญาในสถาบันการเงิน

วรรณดิษฐา จันทรางกูร
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเป็นไปได้ของการแทนที่มวลรวมจากคอนกรีตสดในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

มลฤดี โตพิสิฐ
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

การพัฒนาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผ่านสื่อออนไลน์

เพ็ญประภา ผดุงกล้า
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ภูมิพัฒน์ โทอินทร์
การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561

แนวทางการนำกากคอนกรีตกลับมาใช้ประโยชน์

มลฤดี โตพิสิฐ
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

Possibility of Particleboard Production from Nipa Palm Shell for Interior Architecture

Nattakaporn Jarunjaruphat
The 3rd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2018), Phang-Nga, Thailand, April 19-22, 2018

Enhancement of Quality Management for Sustainability in Compliance with Sufficiency Economy for Industries

Khwan Tipsaeng
The 3rd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2018), Phang-Nga, Thailand, April 19-22, 2018

การพัฒนาคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน

ภุมรินทร์ มานโสม
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9

อุปกรณ์ทำความเย็นแก่ร่างกายเฉพาะจุดบริเวณหลังด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก

ชาตรี อินทรผิว
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มกราคม 2560

DESIGN OF EXPERIMENTS FOR OPTIMIZING PARAMETERS IN THE WAFER SAWING PROCESS OF IC’S ASSEMBLY MANUFACTURING

Sarawut Meepat
Academic Journal of Science, 05(01), 333-344, 2016

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อรอุมา มั่นคง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2559

การพัฒนาโมเดลการสร้างนวัตกรรมสำหรับพนักงานในองค์กร

อรวรรณ เขียวละออ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 "สหวิทยาการและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก" 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผ่านระบบออนไลน์

ภิญญาพัชญ์ เรืองแย้ม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 "สหวิทยาการและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก" 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี


รุ่นที่ 1

หัวข้อ ชื่อ - สกุล
การสร้างเครื่องมือวิเคราะห์สมรรถนะหลักของ มจพ. นางสาวภิญญาพัชร เรืองแย้ม
การศึกษากระบวนการทำเนื้อตาลอบแห้งด้วยเครื่องไมโครเวฟ นางประพาภรณ์ ศิลารักษ์
นวัตกรรมสื่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเล่าเรื่องแบบดิจิทัลสามมิติ นายพีรทัตต์ ภูริปัญญาคุณ
การพัฒนาคู่มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน นางสาวภุมรินทร์ มานโสม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากกากกาแฟ นางสาวลดารัตน์ หมัดนุรักษ์
การพัฒนาคู่มืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อปฏิบัติงานการตรวจสอบและจัดเก็บนิติกรรมสัญญา นางสาววรรณดิษฐา จันทรางกูร
การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการตัดแผ่นซิลิกอนชิพของโรงงานผลิตแผนวงจรรวม นายศราวุธ มีพัฒน์
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง การบำรุงเครื่องปรับอากาศตามหลักสูตร นายสุวิทย์ กุลจรัสอารีย์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปี พ.ศ. 2556 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

การสังเคราะห์โมเดลการสร้างนวัตกรรมสำหรับพนักงานในองค์กร นางสาวอรวรรณ เขียวละออ
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มจพ. นางสาวอรอุมา มั่นคง

 

รุ่นที่ 2

หัวข้อ ชื่อ - สกุล
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมัดยางพารากึ่งอัตโนมัติ นายเจตจำนง ลิ้มสันติ
การสร้างชุดอุปกรณ์ต้นแบบทำความเย็นแก่ร่างกายเฉพาะจุดด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก นายชาตรี อินทรผิว
การพัฒนาเครื่องวัดโหลดหม้อแปลงในระบบจำหน่ายแรงต่ำ นายนิติกร เจริญยศ
การพัฒนาชุดทดลองเคมีไฟฟ้าแบบอเนกประสงค์ นายปริวรรษ ทองคำดี
การผลิตถ่านอัดแท่งชีวมวลจากกะลามะพร้าวและผักตบชวา นายพงษ์ภัค มณีรัตน์
นวัตกรรมคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาผ่านสื่อออนไลน์ นางสาวเพ็ญประภา ผดุงกล้า
การพัฒนาแผ่นให้ความรู้มีเสียงแบบเปลี่ยนเนื้อหาได้ สำหรับผู้พิการทางสายตา นายระนอง แสงสมอ
การพัฒนาทักษะรูปเล่มวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มจพ. นางสาวลินทร์ณภัทร พัฒนปวีร์กุล
การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากฟิล์มแป้งมันสำปะหลังผสมลำไยผง นายศักรินทร์ ไกรรอด
การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม นายสมสกุล ทองเงิน
การพัฒนาอิฐมวลเบาโดยใช้ขี้เถ้าชานอ้อยแบบไม่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำแรงดันสูง นายอภิชาติ แก้วเกตุ
การจัดการข้อมูลระบบร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชัน นายธีรพันธ์ รามบุตร
การพัฒนาผงปรุงรสสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ นายประพัฒน์ กำดี
การพัฒนาคู่มืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้งานเครื่องมัลติฟังก์ชั่น นายไพสิฐ ฤทธิ์ประเสริฐ
การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ นางสาวรุ่งนภา พลโทพงศ์

 

รุ่นที่ 3

หัวข้อ ชื่อ - สกุล
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย นายมงคล โทอินทร์
การสร้างเครื่องกระตุ้นผลผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าโดยใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าสูง นายนิรุทธิ์ จันธิมา
การยกระดับระบบการบริหารงานคุณภาพให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นายขวัญ ทิพย์แสง
การผลิตแผ่นไม้อัดจากเปลือกผลจากเพื่องานสถาปัตยกรรมภายใน นางณัชธกาภรณ์ จรัฐจารุพัฒน์

 

รุ่นที่ 4

หัวข้อ ชื่อ - สกุล
ความเป็นไปได้ของการแทนที่มวลรวมใช้แล้วจากคอนกรีตสดในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ มลฤดี โตพิสิฐ
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน นายศุภณัฐ กลิ่นถือศิล
การพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการคลังพัสดุและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการตกแต่งภายใน นางสาววิจิตรา อิทธิกรณ์
การหาสภาวะเหมาะสมของการทำความสะอาดเข็มตัวสัมผัสด้วยเลเซอร์ชนิดนีโอดิเมียมแย็ก นายพิสิฐ โตพิสิฐ

 

รุ่นที่ 5

หัวข้อ ชื่อ - สกุล
การพัฒนาแผ่นต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุอาหาร นายนวดล เพ็ชรวัฒนา
การพัฒนาสื่อน่าชมเสมือนจริง 360 องศา เพื่อการประชาสัมพันธ์ นางสาวธมกร ถะเกิงผล
การสร้างปากกาต้นแบบวาดแนวเส้นสำหรับกำหนดตำแหน่งการฉายรังสีรักษา นายฤทธิชัย เปี่ยมสัมฤทธิ์
การออกแบบและพัฒนาส่วนรองรับกลองสแนร์แบบปรับขนาดได้ นายยรัชฎ์ จันทรส
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสนทนาอัตโมัติ เพื่อแสดงผลข้อมูลการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า นายกรการ วรธรกุล
การพัฒนาการใช้ชิ้นส่วนร่วมในการผลิตสำหรับเฟอร์นิเจอร์สำนักงานอัตโนมัติ นายณภัทร มลบุตร
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับแนะนำการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร นายมนวรรธน์ ชื่นแดง

 

รุ่นที่ 6

หัวข้อ ชื่อ - สกุล
นวัตกรรมอาหารเจลลี่เพื่อเพิ่มพลังงานสำหรับผู้สูงอายุ นายเสกสรร อินคล้าย
การพัฒนาระบบสนับสนุนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เนต นายศิลปากร ปิยะปัญญาพงษ์
การออกแบบและพัฒนาเครื่องนวดและตัดแป้ง สำหรับทำกะหรี่ปั๊บ นางสาวบุผา ถะเกิงผล

 

ลิงก์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 โทร. +66 2 555-2000 ต่อ 6611 แฟกซ์ +66 2 587-6931