ยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
นักศึกษาปี พ.ศ.2563
ภาณิชา โพธิสิน
ภาวิตรี บุรถาวร
สุนิษา กฐินเทศ
วรางคณา นาวิชิต
วารีดา กรีมี

 

นักศึกษาปี พ.ศ.2562
นายจิตติศักดิ์ ใจดี
นางสาวทัศชา กาญจนมุสิก
นางสาวทัศวรรณ ชมชิต
นายวนฤดล คงเอียด
นายอริย์ธัช กิจสุนทร
นางสาวอเมริสา คงมั่น
นางสาวเจนจิรา จันทมนตรี
นางสาวเมธาวี ฉายสุวรรณ์

 

นักศึกษาปี พ.ศ.2561
นายบุผา ถะเกิงผล
นายศิลปกร ปิยะปัญญาพงษ์
นายทศพล เกียรติวิชัยงาม
นางสาวสสิญา ทิพย์มณีธนบูรณ์
นางสาวจุฑามาศ ยอดแก้ว
นายเสกสรรค์ อินคล้าย

 

นักศึกษาปี พ.ศ.2560
นางสาวธมกร ถะเกิงผล
นายนวดล เพ็ชรวัฒนา
นายณภัทร มลบุตร
นายกรการ วรธรกุล
นายฤทธิชัย เปี่ยมสัมฤทธิ์
นางสาวชุติณัชชา นิระ
 
นายมนวรรธน์ ชื่นแดง นายยรัชฎ์ จันทรส  

 

นักศึกษาปี พ.ศ.2559
นางมลฤดี โตพิสิฐ
นายพิสิฐ โตพิสิฐ
นางสาววิจิตรา อิทธิกรณ์
   
ว่าที่ร้อยเอกศุภณัฐ ์กลิ่นถือศิล
   
นักศึกษาปี พ.ศ.2558
5803091810015
นายมงคล โทอินทร์
5803091810023
นายนิรุทธิ์ จันธิมา
5803091810031
นายวรวุฒิ บุญกล่ำ
 
5803091810040
นายขวัญ์ ทิพย์แสง
5803091810511
นางณัชธกาภรณ์ จรัญจารุพัฒน์
 
นักศึกษาปี พ.ศ.2557
5703091810016
นายเจตจำนง  ลิ้มสันต
5703091810041
นายนิติกร  เจริญยศ
5703091810024
นายชาตรี  อินทรผิว
5703091810059
นายปริวรรษ  ทองคำดี์
5703091810075
นายพงษ์ภัค  มณีรัตน์
5703091810091
นายระนอง  แสงสมอ
5703091810083 นางสาวเพ็ญประภา  ผดุงกล้า
5703091810105 นางสาวลินทร์ณภัทร  พัฒนปวีร์กุล
5703091810113
นายวัชรพงษ์  วงศ์วิวัฒน์
5703091810121
นายศักรินทร์  ไกรรอด
5703091810130
นายสมสกุล  ทองเงิน
5703091810148
นายอภิชาติ  แก้วเกตุ
5703091810164
นายประพัฒน์  กำดี
5703091810156
นายธีรพันธ์  รามบุตร
5703091810172
นายไพสิฐ  ฤทธิ์ประเสริฐ

 

 

5703091810181
นางสาวรุ่งนภา  พลโทพงศ์
5703091810199
นายศรัณย์  เดชพงษ์
นักศึกษาปี พ.ศ.2556
56-030918-1002-5
นางสาวภิญญาพัชร เรืองแย้ม
56-030918-1005-0
นางประพาภรณ์ ศิลารักษ์
56-030918-1006-8
นายพีรทัตต์ ภูริปัญญาคุณ
56-030918-1007-6
นางสาวภุมรินทร์ มานโสม
56-030918-1010-6
นางสาวลดารัตน์ หมัดนุรักษ์
56-030918-1011-4
นางสาววรรณดิษฐา จันทรางกูร
56-030918-1012-2
นายศราวุธ มีพัฒน์
56-030918-1013-1
นายสุวิทย์ กุลจรัสอารีย์
56-030918-1014-9
นางสาวอรวรรณ เขียวละออ
 
 
56-030918-1015-7
นางสาวอรอุมา มั่นคง
 
 

 

 

 

 

ลิงก์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 โทร. +66 2 555-2000 ต่อ 6611 แฟกซ์ +66 2 587-6931