ยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • ประกาศ

 • โครงการ CIT & TU-DRESDEN GERMAN SUMMER CAMP for KMUTNB students 26 April - 10 May 2020
 • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับดี ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2561 ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผ่นต้านจุลินทรีย์สำหรับยืดอายุอาหาร
 • - งานรับปริญญา ปีการศึกษา 2561
 • - นายนิรุทธิ์ จันทิมา นักศึกษารุ่นที่ 3 สอบป้องกันวิจัย เรื่อง การสร้างเครื่องกระตุ้นก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าโดยใช้พัลส์ความต่างศักย์สูง ในวันที่ 23 ก.พ. 62
 • - นายนวดล เพ็ชร วัฒนา สอบป้องกันวิจัย เรื่อง แผ่นต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุอาหาร ในวันที่ 28 มี.ค. 62
 • - งานวิจัยที่ออกบูธ ในงาน Open House วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562
 • - โครงการศึกษาดูงาน ปริญญาโท ที่บริษัท Natural Unit
 • - งานวิจัย ป.โท ของณัชธกาภรณ์ จรัญจารุพัฒน์ เรื่อง Possibility of Particleboard Production from Nipa Palm Shell for Interior Architecture เข้ารอบชิง AGRI PLUS AWARD 2019
 • - นายปกรณ์พํฒน์ กำดี นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนวัตกรรม ววิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
 • - นายนิติกร เจริญยศ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4
 • - ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ คุณนิรุทธิ์ จันธิมา เรื่องการพัฒนาชุดทดลองกระตุ้นผลผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าโดยใช้พัลส์ไฟฟ้าความต่างศักย์สูง วันอังคารที่ 26 กพ.2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 63-407
 • - ขอแสดงความยินดีกับ คุณอภิชาติ แก้วเกตุ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 วิทยานิพนธ์เรื่อง การใช้ขี้เถ้าชานอ้อยแทนทรายในกระบวนการทำอิฐ
 • - ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่รับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2561
 • - ศึกษาดูงานที่ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต Industrial Transformation Ceter(ITC)
 • - ขอแสดงความยินดีกับ นายนิรุทธิ์ จันธิมา ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3
 • - ขอแสดงความยินดีกับคุณมลฤดี โตพิสิฐ MIMB รุ่น 4 ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
 • - รูปการประชุมทางวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมการจัดการ
 • - ผลงานของนักศึกษาที่ทำต่อยอดหลังจากจบการศึกษาแล้ว
 • - ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

Content 2

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Content 3

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Content 4

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Content 5

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 

 

 

 

 

ลิงก์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 โทร. +66 2 555-2000 ต่อ 6611 แฟกซ์ +66 2 587-6931