ภาควิชาฯ

ผศ.ดร.สาลินี  อาจารีย์  (SAY)
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม

Aj.Sompop

ผศ.ดร. สมภพ  ทองปลิว (STP)
รองหัวหน้าภาควิชาฯ

K.Prakong

คุณประคอง  ซื่อสวงน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Nan

คุณสราภรณ์  อานน้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Ragcoon

คุณรพีพัฒน์  ศรีศิลารักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป