สาขาวิชาสังคมและธุรกิจ

Aj.Tripop1

ดร.ไตรภพ    จตุรพาณิชย์  (TIP)
พนักงานมหาวิทยาลัย
หัวหน้าสาขาสังคมและธุรกิจ

Aj.Sikan 1

อ.สิกานต์    กุญชรจันทร์  (SIK)
รองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.Kuntarose

รศ.ดร. คันธรส    แสนวงศ์ (KSW)
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj Sajeemas

รศ.ดร.ศจีมาจ    ณ วิเชียร  (SMM)
พนักงานมหาวิทยาลัย
รองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (วทอ.)

Aj Supaporn

ดร.สุภาภรณ์    เหรียญประดับ  (SPP)
พนักงานมหาวิทยาลัย
รองคณบดี ฝ่ายการคลัง (วทอ.)

Aj.Weera

รศ. วีระ   อรัญมงคล  (VAM)
พนักงานมหาวิทยาลัย

รศ. รัตนา    อัตภูมิสุวรรณ์  (RAS)
ข้าราชการ

Aj.Vivat2

ผศ. วิวัฒน์     จิตตปาลกุล  (WJP)
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.Eak

อ.เทียนชัย     อุ่นสำราญ  (TOS)
พนักงานมหาวิทยาลัย

Pavita
ผศ. ดร. ภาวิตา มณีมัย (PWT)
พนักงานมหาวิทยาลัย

ดร.วิลาวัณย์  ทัศคร
พนักงานมหาวิทยาลัย