สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

Aj.Pisut

ผศ. พิสุทธิ์    แท่นทอง (PTT)    วิทย์-ฟิสิกส์
หัวหน้าสาขา วิทยาศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย

ผศ. ดร.สาลินี    อาจารีย์  (SAY)    วิทย์-เคมี
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.Saowaluk

ผศ. เสาวลักษณ์     นภาลัย   (SNL)    วิทย์-เคมี
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.SumruayP

ผศ. สำรวย    ภูบาล  (SPB)    วิทย์-ฟิสิกส์
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.Satawod

ดร.เสฎฐวุฒิ    ดวงจันทร์  (SVD)    วิทย์-ฟิสิกส์
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.Jitraeka

ผศ.จิตเรขา     ปากสมุทร  (JRS)     วิทย์-เคมี
พนักงานมหาวิทยาลัย

trl

ดร.ธิรดา    รอดเสียงลั้ง  (TRL) วิทย์-เคมี
พนักงานมหาวิทยาลัย

njj

ผศ.ดร. ณัฐจนันท์    จงกล  (NJJ)     วิทย์-เคมี
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.Dusit

ผศ.ดร. ดุสิต   งามรุ่งโรจน์  (DGR)    วิทย์-ฟิสิกส์
พนักงานมหาวิทยาลัย


ผศ.ดร. สุรพิชญ์   ทับเที่ยง (SRP) วิทย์-เคมี
พนักงานมหาวิทยาลัย

Prantip
ผศ.ดร.ปานทิพย์  บุญส่ง (PBS) วิทย์ – เคมี
พนักงานมหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.จารุกร  ศรีประดิษฐ์  (JKS)
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.Prakasit

ผศ.ดร.ประกาศิต     ช่างสุพรรณ  (PCP)    วิทย์-ฟิสิกส์
พนักงานมหาวิทยาลัย