สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Aj.Sompul

รศ. สมบุญ  ตันสกุล (SBT)
หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร๋์
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.Sompop

ผศ.ดร.สมภพ  ทองปลิว (STP)
ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.Surang

รศ. สุรางค์  สีโท (SST)
ข้าราชการ

Aj.Suntree1

รศ. สุนทรี  เด่นเทศ (SRD)
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.Pramote1

อาจารย์ปราโมชย์  พรหมอินทร์ (PMR)
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.Tapanee

ผศ.ดร. ฐาปณีย์  เสาหิน (TSH)
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.Rujira

ผศ. รุจิรา  โพธิ์สุวรรณ  (RPW)
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.Wanwadee1

อาจารย์วัลคุ์วดี  เลี้ยงตระกูลงาม  (WLM)
พนักงานมหาวิทยาลัย
(อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ ภายในประเทศ)

Aj.Sriamporn

ผศ. ศรีอัมพร  เร่บ้านเกาะ (SPK)
พนักงานมหาวิทยาลัย

ดร. เอกบุตร  ศรีจำปา (ASP)
พนักงานมหาวิทยาลัย