สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ดร. เอกบุตร  ศรีจำปา (ASP)
หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร๋์
พนักงานมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมภพ  ทองปลิว (STP)
รองคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์ปราโมชย์  พรหมอินทร์ (PMR)
พนักงานมหาวิทยาลัย

ผศ. ศรีอัมพร  เร่บ้านเกาะ (SPK)
พนักงานมหาวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต.ดร. ศุภกร   สุเมธาภิวัฒน์ (SUS)
พนักงานมหาวิทยาลัย

ดร. สุธาวาส  จันทร์เรือง (SVJ)
พนักงานมหาวิทยาลัย

ดร. ตฤณลักษณ์   รุจนิสรกุล (TRU)
พนักงานมหาวิทยาลัย

ดร. เนาวรัตน์   มานิตเจริญ (์NMJ)
พนักงานมหาวิทยาลัย

ดร. ชูเกียรติ   ศักดิ์สุรกานต์ (CSA)
พนักงานมหาวิทยาลัย

ดร. ทัตพล   ศิริประภารัตน์ (TSI)
พนักงานมหาวิทยาลัย

ดร.สิวาพร กาญจนรัตน์
พนักงานมหาวิทยาลัย