สาขาวิชาภาษา

MTN

ผศ.ดร. มัณทนา    เมฆโสภาวรรณกุล  (MTN)
หัวหน้าสาขา ภาษา
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.Bussayanee

ผศ. บุษยาณี    เกษมณี  (BGM)
ที่ปรีึกษาอธิการบดี ด้านประชาคมอาเซียนสัมพันธ์
ข้าราชการ

Aj.Chanya2

ผศ. จรรยา    ทองดี  (JTD)
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.RungtipS

อาจารย์ รุ่งทิพย์    สกุลสุกใส  (RSK)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หอสมุดกลาง
พนักงานมหาวิทยาลัย

einstien

รศ. พิทยา    อนุกูล  (PIT)
ข้าราชการ

Aj.Montha2

ผศ.ดร.มณฑา    ทรงศิริ  (MSS)
ข้าราชการ

pja

รศ. ดร. ประไพ    จันทราสกุล  (PJA)
ข้าราชการ

Aj.Pornpan2

ผศ.ดร. พรพรรณ    โอฬารพัฒนะชัย  (POP)
ข้าราชการ

A Neelawan

ผศ.ดร. นีลาวัล    วนิชชากร  (NVK)
ข้าราชการ

Aj.SKW

ผศ.ดร. เสาวคนธ์    คุณวุฒิ  (SKW)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย