ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

                      ปีพุทธศักราช 2524 มีพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม เป็นส่วนงานระดับภาควิชาที่มีหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน บริการวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และภาษากับนักศึกษาระดับ ปวช.และปวส. ของภาควิชาเครื่องกล ภาควิชาไฟฟ้า และภาควิชาโยธา
ในปีพ.ศ.2536 วิทยาลัยจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2-3 ปี) อุตสาหกรรมศาสตรบันฑิต สาขาเทคโนโลยีเฉพาะทาง ภาควิชาบริการวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร

                      ในปีพ.ศ. 2544 วิทยาลัยจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีเฉพาะทาง ภาควิชาบริการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ โดยให้คุณภาพการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

                      ในปีพ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน ภาควิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ) (Master of Science Program in Innovation Management for Business and Industry) โดยในปัจจุบันได้รับนักศึกษาทั้งหมด 3 รุ่นและกำลังรับเพิ่มเติมในรุ่นที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

                      สถานภาพปัจจุบันของภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม มีการแบ่งหน่วยงานภายในภาควิชาออกเป็น 5 หน่วยงานย่อย ได้แก่ สำนักงานภาควิชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมและธุรกิจ และสาขาวิชาภาษา โดยยังคงให้บริการวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษา ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สังกัดโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (ไทย-เยอรมัน) ภาควิชาบริการวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร์ (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี) ให้กับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเฉพาะทางของวิทยาลัย โดยร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์