สาขาวิชาสังคมและธุรกิจ

ผศ.ดร. ประเวช  ชุ่มเกษรกูลกิจ (PWC)
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมและธุรกิจ
พนักงานมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ศจีมาจ    ณ วิเชียร  (SMM)
พนักงานมหาวิทยาลัย
รองคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร

ดร. นิพันธ์  ประวัติเจริญวิทย์ (NPV)
ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. ภาวิตา มณีมัย (PWT)
พนักงานมหาวิทยาลัย
หัวหน้าสาขาสังคมและธุรกิจ

รศ.ดร. รัตนา    อัตภูมิสุวรรณ์  (RAS)
ข้าราชการ

ผศ.ดร.ไตรภพ    จตุรพาณิชย์  (TTP)
พนักงานมหาวิทยาลัย

อ.เทียนชัย     อุ่นสำราญ  (TOS)
พนักงานมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วิลาวัณย์  ทัศคร (WIT)
พนักงานมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.พนิตา ภักดี (PAP)
พนักงานมหาวิทยาลัย

ดร. รัจน์ชีวาต์   แซ่ตั๋น (RVT)
พนักงานมหาวิทยาลัย