สาขาวิชาสังคมและธุรกิจ

Pavita
ผศ. ดร. ภาวิตา มณีมัย (PWT)
พนักงานมหาวิทยาลัย
หัวหน้าสาขาสังคมและธุรกิจ
Aj.Sikan 1

อ.สิกานต์    กุญชรจันทร์  (SIK)
รองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.Kuntarose

รศ.ดร. คันธรส    แสนวงศ์ (KSW)
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj Sajeemas

รศ.ดร.ศจีมาจ    ณ วิเชียร  (SMM)
พนักงานมหาวิทยาลัย
รองคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฝ่ายบริหารงานกิจการองค์กร

Aj Supaporn

ผศ.ดร.สุภาภรณ์    เหรียญประดับ  (SPP)
พนักงานมหาวิทยาลัย
รองคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฝ่ายบัญชีและการเงิน

รศ. รัตนา    อัตภูมิสุวรรณ์  (RAS)
ข้าราชการ

Aj.Vivat2

ผศ. วิวัฒน์     จิตตปาลกุล  (WJP)
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.Tripop1

ดร.ไตรภพ    จตุรพาณิชย์  (TIP)
พนักงานมหาวิทยาลัย

Aj.Eak

อ.เทียนชัย     อุ่นสำราญ  (TOS)
พนักงานมหาวิทยาลัย

ดร.วิลาวัณย์  ทัศคร
พนักงานมหาวิทยาลัย

ดร.พนิตา ภักดี
พนักงานมหาวิทยาลัย

ดร. ประเวช  ชุ่มเกษรกูลกิจ (PRCHU)
พนักงานมหาวิทยาลัย