อบรม Hybrid TOEIC

📣แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ📣

สาขาภาษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วทอ.

เปิดอบรม Hybrid TOEIC👩‍🏫

รายละเอียดดังภาพ😊

📨ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ pornpun.o@cit.kmutnb.ac.th

(ผศ.ดร.พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย)