Author Archives: ascs

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลผู้สอนดีเด่นและสายสนับสนุนดีเด่น ปีการศึกษา 2560

เป็นรางวัลที่จัดชึ้นโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้มีความตั้งใจสอนและปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นตัวอย่างอันดีงามให้กับเพื่อนร่วมงานอีกด้วย            รางวัลผู้สอนดีเด่นได้แก่  ดร.ไตรภพ    จตุรพาณิชย์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคม               รางวัลสายสนับสนุดดีเด่นได้แก่ นาย อนันต์ อาแว วิศวกรประจำห้องปฏิบัติงานฟิสิกส์

ขอแสดงความยินดีกับนายพีรทัตต์ ภูริปัญญาคุณ มหาบัณฑิตคนแรกของภาควิชา

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ นายพีรทัตต์ ภูริปัญญาคุณ มหาบัณฑิตคนแรกของภาควิชาฯ หลักสุตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม กับงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมสื่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเล่าเรื่องแบบดิจิทัลสามมิติ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สมภพ ทองปลิว