Author Archives: ascs

บุคลากรภาควิชาฯ เข้าร่วมอบรม “การจัดทำผลงานประเภทตำรา หนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่”

บุคลากรภาควิชาฯ เข้าร่วมอบรม “การจัดทำผลงานประเภทตำรา หนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่ ในวันพฤ. ที่ 16 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมปาล์มทอง วทอ. โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง โดยบุคลากรของภาควิชาฯ ที่ได้รับอบรมได้แก่1. รศ. ดร. ศจิมาจ ณ วิเชียร2. ดร. ไตรภพ จตุรพาณิชย์3. ผศ.ดร. พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย4. ผศ.ดร.สุภาภรณ์    เหรียญประดับ 5. ดร.วิลาวัณย์  ทัศคร6. ผศ. ดร. ดุสิต งามรุ่งโรจน์7. ผศ.ดร. ประกาศิต ช่างสุพรรณเอกสารอบรม ตามลิงค์เลยครับ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ณัชธกาภรณ์ จรัญจารุพัฒน์ ที่ผลงานได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศในงาน AGRI Plus Award 2019

ขอแสดงความยินดีกับ  ผลงานของ ป.โท MIMB รุ่น 3 คุณ ณัชธกาภรณ์ จรัญจารุพัฒน์   เรื่อง ความเป็นไปได้ในการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลือกผลจาก เพื่อใช้งานสถาปัตยกรรมภายใน (Possibility of Particleboard Production from Nipa palm shell for Interior Architecture) ที่ส่งเข้าประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย ประเภท Non-Food  ในงาน AGRI Plus Award 2019 จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 16 พค. 2562 ที่ รร.เรเนซองส์ ราชประสงค์ โดยได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ อันเป็น 9 ผลงาน จากทั้งหมด 226 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

ภาควิชาได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์และสัมคม ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2563 – 2564)

ภาควิชาได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์และสัมคม ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2563 – 2564) ในวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนต์ สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับการบรรยายจาก รศ. ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง “วางแผนอย่างไร ให้ตอบโจทย์ วทอ.” ซื่งแผนปฏิบติการที่ได้นั้น สอดคล้องกับประกันคุณภาพ CUPT-QMS และแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 5 ด้านได้แก่ 1) ด้าน การเรียนการสอน 2) ด้าน งานวิจัย 3) ด้านบริการวิชาการ 4) ด้าน Lifelong Learning  5) ด้าน Soft skill

นศ. ป.โท หลักสูตร MIMB เข้าร่วมเสนอผลงาน ในการสัมมนา เรื่อง “การสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium)

นศ. ป.โท หลักสูตร MIMB เข้าร่วมเสนอผลงาน ในการสัมมนา เรื่อง “การสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวัน ศุกร์ที่ 19 เม.ย. 62 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทราชินี โดยได้เสนอผลงานจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. นวดล เพ็ชรวัฒนา ในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผ่นด้านจุลินทรีย์สำหรับยืดอายุอาหาร นายมนวรรธน์ ชื่นแดง ในงานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้งานและหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภาวิตา มณีมัย ได้รับ certificate ในการเข้ารับการอบรม The learning express facilitator training ที่ประเทศสิงคโปร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภาวิตา มณีมัย ได้รับ certificate ในการเข้ารับการอบรม The learning express facilitator training ที่ประเทศสิงคโปร์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร ที่ได้รับเกียรติบัตรวิทยากรแม่ไก่ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร ที่ได้รับเกียรติบัตรวิทยากร training for the trainers (แม่ไก่) จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562  ในวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ขอแสดงความยินดีก้บตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ กับ ผศ.ศรีอัมพร เร่บ้านเกาะ, ผศ.ดร.ปานทิพย์ บุญส่ง,ผศ.จิตเรขา ปากสมุทร และผศ.ดร.จารุกร ศรีประดิษฐ์

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีก้บตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ ทั้ง 4 ท่าน โดยมีพิธีมอบรางวัลในจากคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตาสาหกรรม รศ. ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจในวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยได้รับอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพรุนครเหนือ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562

โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาป.โท ประจำปีการศึกษา 2561

ภาควิชาฯ ได้จัด โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ และบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 -31 มีนาคม 2562 โดยได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท เนเชอรัลยูนิต จำกัด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี อีกทั้งได้ร่วมสมทบทุนให้ ชัยพฤกษ์มูลนิธิ  อ.องครักษ์  จ.นครนายก

23 มี.ค. 62 ภาควิชาฯ จัดโครงการสอนอย่างไรให้มีหัวเป็นผู้ประกอบการ

23 มี.ค. 62 ภาควิชาฯ จัดโครงการสอนอย่างไรให้มีหัวธุรกิจ ดำเนินการโครงการโดยดร.ไตรภพ จตุรพาณิชย์ โดยแบ่งการอบรบเป็นสองช่อง คือ ช่วงเช้า เป็นการอบรบ เรื่องสอนอย่างไรให้มีหัวธุรกิจและช่วงบ่ายเป็น เรื่อง สอนอย่างสร้างสรรค์

ภาควิชาฯ ร่วมจัดกิจกรรม CIT open house ในวันที่ 16 มี.ค. 2562

ภาควิชาฯ ร่วมจัดกิจกรรม CIT open house ในวันที่ 16 มี.ค. 2562 โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้ • กิจกรรม 1 CIT Super Genius แข่งขันตอบคำถาม ผู้รับผิดชอบ คือ ดร. ไตรภพ จตุรพาณิชย์ โดยเป็นการแข่งขันตอบคำถามแบบทีม • กิจกรรม 2 Soap Soft Soft ทำสบู่แบบ DIY ผู้รับผิดชอบอาจารย์ ผศ.ดร.ปานทิพย์ บุญส่ง • กิจกรรม 3 ยืดออกพกถุงผ้า (Create by yourself) ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ภาวิตา มณีมัย