Author Archives: ascs

โบรชัวร์ เผยแพร่หลักสูตรป.โท การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

โบรชัวร์ เผยแพร่หลักสูตรป.โท การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดทำโดย ดร. ไตรจตุรพาณิชย์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ver. 1 ภาษาไทย ver. 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ อ.พิเศษฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ อ.พิเศษฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ น.ส. กนกวรรณ จงเจริญ น.ส.นภารวี ไวขุนทด           ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้าสัมภาษณ์ ในวันพฤหัส ที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 10.30 น. ที่ ห้อง 704 ชั้น 7 ตึกวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ภาควิชาฯ ต้อนรับ Ms.Restu Sri Rahaya จาก Research and Community Institution of Institute Technology Sepuluh Nopember ,Indonesia

ภาควิชาฯ ต้อนรับ Ms.Restu Sri Rahaya จาก Research and Community Institution of Institute Technology Sepuluh Nopember (ITS) ,Indonesia มาเยี่ยมชมภาคฯ วิชา มาเยี่ยมชมภาควิชาเรา โดยได้ไปเยี่ยมชม 3 สาขาวิชา

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ดุษฎีบัณฑิตใหม่ รศ. คันธรส แสนวงศ์ และ อ. สุภาภรณ์ เหรียญประดับ

รศ. คันธรส แสนวงศ์ และอ.สุภาภรณ์ เหรียญประดับ ทั้งสองท่านได้ผ่านขั้นตอนการสอบป้องกันผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว             ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย และขอให้อาจารย์ทั้งสองท่าน สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดไป

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ภาวิตา มณีมัย กับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ภาวิตา มณีมัย กับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ขอให้อาจารย์มีความสุข ความเจริญ ในชีวิตตลอดไปด้วยครับ

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ อาจารย์ใหม่ ดร.เอกบุตร ศรีจำปา และ ดร. วิลาวัณย์ ทัศคร

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ อาจารย์ใหม่ในปีการศึกษานี้ของเรา ดร.เอกบุตร ศรีจำปา ดร. วิลาวัณย์ ทัศคร ขอให้อาจารย์ประสบแต่ความเจริญและมีความสุขในการทำงานนะครับ

ภาควิชาฯ มอบรางวัลผู้สอนดีเด่นของภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาฯ มอบรางวัลผู้สอนดีเด่นของภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเกณฑ์รางวัล       คือ ผู้สอนที่มีผลการประเมินจากนักศึกษาทั้งสองเทอม ของปีการศึกษา 2560 ระดับดีมาก (ตั้งแต่ 4.5 ขึ้นไป) ปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล 16 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย ผศ. บุษยาณี เกตุมณี ผศ.ดร.มณฑา ทรงศิริ ผศ.ดร.นีลาวัล วนิชชากร ผศ.ดร.เสาวคนธ์ คุณวุฒิ รศ.คันธรส แสนวงศ์ รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร ดร.ไตรภพ จตุรพาณิชย์ อ.สิกานต์ กุญชรจันทร์ รศ. สุรางค์ สีโท ผศ.ดร.สมภพ ทองปลิว ผศ.ดร.ประกาศิต ช่างสุพรรณ ผศ. พิสุทธิ์ แท่นทอง ดร. ปานทิพย์ บุญส่ง ดร. ธิรดา รอดเสียงลั้ง อ.จิตเรขา ปากสมุทร โดยได้หัวหน้าภาค

Read More

สัมนาภาควิชา ปีการศึกษา 60

ภาควิชาฯ ได้จัดสัมนาในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” ณ Peggy’s Cove Resort จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2561 ดูเพิ่มเติมที่นี่

โครงการสนับสนุนศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาจัด “โครงการสนับสนุนศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ในหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์  จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมให้กับนักศึกษา กระตุ้นให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษารุ่นปัจจุบัน

โครงการเทคนิคการสร้าง Power Points อย่างมืออาชีพ โดย วิทยากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.

           ภาควิชาได้จัด โครงการเทคนิคการสร้าง Power Points อย่างมืออาชีพ โดย วิทยากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. ในวันที่ 28 เม.ย. 61 ณ อาคาร 62 ชั้น 6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างสือการสอนในรูปแบบ Power Points อย่างมีประสิทธิภาพอันจะไปเสริมการสอนให้มีความน่าสนใจและสามารถต่อยอดเป็นงานวิจัยในอนาคตได้ต่อไป