Monthly Archives: September 2022

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สาลินี อาจารีย์

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สาลินี อาจารีย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ผศ.ดร.พนิตา ภักดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พนิตา ภักดี สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565