Monthly Archives: July 2022

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาวัณย์ ทัศคร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ