Monthly Archives: March 2019

โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาป.โท ประจำปีการศึกษา 2561

ภาควิชาฯ ได้จัด โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ และบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 -31 มีนาคม 2562 โดยได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท เนเชอรัลยูนิต จำกัด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี อีกทั้งได้ร่วมสมทบทุนให้ ชัยพฤกษ์มูลนิธิ  อ.องครักษ์  จ.นครนายก

23 มี.ค. 62 ภาควิชาฯ จัดโครงการสอนอย่างไรให้มีหัวเป็นผู้ประกอบการ

23 มี.ค. 62 ภาควิชาฯ จัดโครงการสอนอย่างไรให้มีหัวธุรกิจ ดำเนินการโครงการโดยดร.ไตรภพ จตุรพาณิชย์ โดยแบ่งการอบรบเป็นสองช่อง คือ ช่วงเช้า เป็นการอบรบ เรื่องสอนอย่างไรให้มีหัวธุรกิจและช่วงบ่ายเป็น เรื่อง สอนอย่างสร้างสรรค์

ภาควิชาฯ ร่วมจัดกิจกรรม CIT open house ในวันที่ 16 มี.ค. 2562

ภาควิชาฯ ร่วมจัดกิจกรรม CIT open house ในวันที่ 16 มี.ค. 2562 โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้ • กิจกรรม 1 CIT Super Genius แข่งขันตอบคำถาม ผู้รับผิดชอบ คือ ดร. ไตรภพ จตุรพาณิชย์ โดยเป็นการแข่งขันตอบคำถามแบบทีม • กิจกรรม 2 Soap Soft Soft ทำสบู่แบบ DIY ผู้รับผิดชอบอาจารย์ ผศ.ดร.ปานทิพย์ บุญส่ง • กิจกรรม 3 ยืดออกพกถุงผ้า (Create by yourself) ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ภาวิตา มณีมัย