Monthly Archives: February 2017

ภาควิชาได้จัดอบรมภาษาอังกฤษ ในโครงการ “How to give a fabulous academic presentation”

ภาควิชาได้จัดอบรมภาษาอังกฤษ ในโครงการ “How to give a fabulous academic presentation” วันที่ 18 และ 25 ก.พ. 2560 ณ อาคาร 63 ชั้น 4 ห้อง 407 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการระดับนานาชาติ และกระตุ้นให้นักศึกษาและบุคลากรเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ