Monthly Archives: May 2019

บุคลากรภาควิชาฯ เข้าร่วมอบรม “การจัดทำผลงานประเภทตำรา หนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่”

บุคลากรภาควิชาฯ เข้าร่วมอบรม “การจัดทำผลงานประเภทตำรา หนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่ ในวันพฤ. ที่ 16 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมปาล์มทอง วทอ. โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง โดยบุคลากรของภาควิชาฯ ที่ได้รับอบรมได้แก่1. รศ. ดร. ศจิมาจ ณ วิเชียร2. ดร. ไตรภพ จตุรพาณิชย์3. ผศ.ดร. พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย4. ผศ.ดร.สุภาภรณ์    เหรียญประดับ 5. ดร.วิลาวัณย์  ทัศคร6. ผศ. ดร. ดุสิต งามรุ่งโรจน์7. ผศ.ดร. ประกาศิต ช่างสุพรรณเอกสารอบรม ตามลิงค์เลยครับ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ณัชธกาภรณ์ จรัญจารุพัฒน์ ที่ผลงานได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศในงาน AGRI Plus Award 2019

ขอแสดงความยินดีกับ  ผลงานของ ป.โท MIMB รุ่น 3 คุณ ณัชธกาภรณ์ จรัญจารุพัฒน์   เรื่อง ความเป็นไปได้ในการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลือกผลจาก เพื่อใช้งานสถาปัตยกรรมภายใน (Possibility of Particleboard Production from Nipa palm shell for Interior Architecture) ที่ส่งเข้าประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย ประเภท Non-Food  ในงาน AGRI Plus Award 2019 จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 16 พค. 2562 ที่ รร.เรเนซองส์ ราชประสงค์ โดยได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ อันเป็น 9 ผลงาน จากทั้งหมด 226 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

ภาควิชาได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์และสัมคม ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2563 – 2564)

ภาควิชาได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์และสัมคม ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2563 – 2564) ในวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนต์ สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับการบรรยายจาก รศ. ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง “วางแผนอย่างไร ให้ตอบโจทย์ วทอ.” ซื่งแผนปฏิบติการที่ได้นั้น สอดคล้องกับประกันคุณภาพ CUPT-QMS และแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 5 ด้านได้แก่ 1) ด้าน การเรียนการสอน 2) ด้าน งานวิจัย 3) ด้านบริการวิชาการ 4) ด้าน Lifelong Learning  5) ด้าน Soft skill