บุคลากรภาควิชาฯ เข้าร่วมอบรม “การจัดทำผลงานประเภทตำรา หนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่”

บุคลากรภาควิชาฯ เข้าร่วมอบรม “การจัดทำผลงานประเภทตำรา หนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่ ในวันพฤ. ที่ 16 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมปาล์มทอง วทอ. โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง โดยบุคลากรของภาควิชาฯ ที่ได้รับอบรมได้แก่
1. รศ. ดร. ศจิมาจ ณ วิเชียร
2. ดร. ไตรภพ จตุรพาณิชย์
3. ผศ.ดร. พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย
4. ผศ.ดร.สุภาภรณ์    เหรียญประดับ 
5. ดร.วิลาวัณย์  ทัศคร
6. ผศ. ดร. ดุสิต งามรุ่งโรจน์
7. ผศ.ดร. ประกาศิต ช่างสุพรรณ
เอกสารอบรม ตามลิงค์เลยครับ