Category Archives: ข่าวภาควิชาฯ

บุคลากรภาควิชาฯ เข้าร่วมอบรม “การจัดทำผลงานประเภทตำรา หนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่”

บุคลากรภาควิชาฯ เข้าร่วมอบรม “การจัดทำผลงานประเภทตำรา หนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่ ในวันพฤ. ที่ 16 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมปาล์มทอง วทอ. โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง โดยบุคลากรของภาควิชาฯ ที่ได้รับอบรมได้แก่1. รศ. ดร. ศจิมาจ ณ วิเชียร2. ดร. ไตรภพ จตุรพาณิชย์3. ผศ.ดร. พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย4. ผศ.ดร.สุภาภรณ์    เหรียญประดับ 5. ดร.วิลาวัณย์  ทัศคร6. ผศ. ดร. ดุสิต งามรุ่งโรจน์7. ผศ.ดร. ประกาศิต ช่างสุพรรณเอกสารอบรม ตามลิงค์เลยครับ

ภาควิชาได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์และสัมคม ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2563 – 2564)

ภาควิชาได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์และสัมคม ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2563 – 2564) ในวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนต์ สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับการบรรยายจาก รศ. ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง “วางแผนอย่างไร ให้ตอบโจทย์ วทอ.” ซื่งแผนปฏิบติการที่ได้นั้น สอดคล้องกับประกันคุณภาพ CUPT-QMS และแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 5 ด้านได้แก่ 1) ด้าน การเรียนการสอน 2) ด้าน งานวิจัย 3) ด้านบริการวิชาการ 4) ด้าน Lifelong Learning  5) ด้าน Soft skill

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภาวิตา มณีมัย ได้รับ certificate ในการเข้ารับการอบรม The learning express facilitator training ที่ประเทศสิงคโปร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภาวิตา มณีมัย ได้รับ certificate ในการเข้ารับการอบรม The learning express facilitator training ที่ประเทศสิงคโปร์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร ที่ได้รับเกียรติบัตรวิทยากรแม่ไก่ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร ที่ได้รับเกียรติบัตรวิทยากร training for the trainers (แม่ไก่) จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562  ในวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ขอแสดงความยินดีก้บตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ กับ ผศ.ศรีอัมพร เร่บ้านเกาะ, ผศ.ดร.ปานทิพย์ บุญส่ง,ผศ.จิตเรขา ปากสมุทร และผศ.ดร.จารุกร ศรีประดิษฐ์

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีก้บตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ ทั้ง 4 ท่าน โดยมีพิธีมอบรางวัลในจากคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตาสาหกรรม รศ. ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจในวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยได้รับอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพรุนครเหนือ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร. พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย กับรางวัลผู้สอนดีเด่น ของวทอ. ประจำปีการศึกษา 2560

15 ส.ค. 61 ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร. พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย กับรางวัลผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร. มณฑา ทรงศิริ กับเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”

13 สิงหาคม 2561 ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. มณฑา ทรงศิริ กับเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ของสำนักวิจัยแห่งชาติ(วช) โดยได้รับมอบเกรียรติบัตร จากรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561

ขอแสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิตใหม่ รศ.ดร. คันธรส แสนวงศ์, ผศ.ดร. ฐาปณีย์ เสาหิน และดร. สุภาภรณ์ เหรียญประดับ

ขอแสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิตใหม่ รศ.ดร. คันธรส แสนวงศ์, ผศ.ดร. ฐาปณีย์ เสาหิน และดร. สุภาภรณ์ เหรียญประดับ รศ.ดร. คันธรส แสนวงศ์   ผศ.ดร. ฐาปณีย์  เสาหิน   ดร. สุภาภรณ์ เหรียญประดับ   ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย และขอให้อาจารย์ทั้งสามท่าน สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดไป

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ทำบุญเนื่องในโอกาสปรับปรุงห้องพักอาจารย์เสร็จ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ทำบุญ เลี้ยงพระและถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสปรับปรุงห้องพักอาจารย์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดบันดาลให้อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์และผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านประสบแต่ความสุข ประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไปด้วยเทอญ  (ดู VDO ที่นี้)

โบรชัวร์ เผยแพร่หลักสูตรป.โท การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

โบรชัวร์ เผยแพร่หลักสูตรป.โท การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดทำโดย ดร. ไตรภพ  จตุรพาณิชย์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ver. 1 ภาษาไทย ver. 2