Category Archives: ข่าวภาควิชาฯ

ขอเรียนเชิญบุคลากรภาคฯ ร่วมมุทิตาจิตในงานเกษียณอายุราชการ ปี 2566

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.ณ Riverine Place Hotel and Residentมากันนะครับ เพื่ออาจารย์ที่เป็นที่รักของเราครับ

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สาลินี อาจารีย์

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สาลินี อาจารีย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ผศ.ดร.พนิตา ภักดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พนิตา ภักดี สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาวัณย์ ทัศคร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ

บุคลากรภาควิชาฯ เข้าร่วมอบรม “การจัดทำผลงานประเภทตำรา หนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่”

บุคลากรภาควิชาฯ เข้าร่วมอบรม “การจัดทำผลงานประเภทตำรา หนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่ ในวันพฤ. ที่ 16 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมปาล์มทอง วทอ. โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง โดยบุคลากรของภาควิชาฯ ที่ได้รับอบรมได้แก่1. รศ. ดร. ศจิมาจ ณ วิเชียร2. ดร. ไตรภพ จตุรพาณิชย์3. ผศ.ดร. พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย4. ผศ.ดร.สุภาภรณ์    เหรียญประดับ 5. ดร.วิลาวัณย์  ทัศคร6. ผศ. ดร. ดุสิต งามรุ่งโรจน์7. ผศ.ดร. ประกาศิต ช่างสุพรรณเอกสารอบรม ตามลิงค์เลยครับ

ภาควิชาได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์และสัมคม ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2563 – 2564)

ภาควิชาได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์และสัมคม ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2563 – 2564) ในวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนต์ สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับการบรรยายจาก รศ. ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง “วางแผนอย่างไร ให้ตอบโจทย์ วทอ.” ซื่งแผนปฏิบติการที่ได้นั้น สอดคล้องกับประกันคุณภาพ CUPT-QMS และแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 5 ด้านได้แก่ 1) ด้าน การเรียนการสอน 2) ด้าน งานวิจัย 3) ด้านบริการวิชาการ 4) ด้าน Lifelong Learning  5) ด้าน Soft skill

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภาวิตา มณีมัย ได้รับ certificate ในการเข้ารับการอบรม The learning express facilitator training ที่ประเทศสิงคโปร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภาวิตา มณีมัย ได้รับ certificate ในการเข้ารับการอบรม The learning express facilitator training ที่ประเทศสิงคโปร์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร ที่ได้รับเกียรติบัตรวิทยากรแม่ไก่ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร ที่ได้รับเกียรติบัตรวิทยากร training for the trainers (แม่ไก่) จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562  ในวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ขอแสดงความยินดีก้บตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ กับ ผศ.ศรีอัมพร เร่บ้านเกาะ, ผศ.ดร.ปานทิพย์ บุญส่ง,ผศ.จิตเรขา ปากสมุทร และผศ.ดร.จารุกร ศรีประดิษฐ์

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีก้บตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ ทั้ง 4 ท่าน โดยมีพิธีมอบรางวัลในจากคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตาสาหกรรม รศ. ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจในวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยได้รับอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพรุนครเหนือ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562