Monthly Archives: June 2018

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ภาวิตา มณีมัย กับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ภาวิตา มณีมัย กับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ขอให้อาจารย์มีความสุข ความเจริญ ในชีวิตตลอดไปด้วยครับ

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ อาจารย์ใหม่ ดร.เอกบุตร ศรีจำปา และ ดร. วิลาวัณย์ ทัศคร

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ อาจารย์ใหม่ในปีการศึกษานี้ของเรา ดร.เอกบุตร ศรีจำปา ดร. วิลาวัณย์ ทัศคร ขอให้อาจารย์ประสบแต่ความเจริญและมีความสุขในการทำงานนะครับ

ภาควิชาฯ มอบรางวัลผู้สอนดีเด่นของภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาฯ มอบรางวัลผู้สอนดีเด่นของภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเกณฑ์รางวัล       คือ ผู้สอนที่มีผลการประเมินจากนักศึกษาทั้งสองเทอม ของปีการศึกษา 2560 ระดับดีมาก (ตั้งแต่ 4.5 ขึ้นไป) ปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล 16 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย ผศ. บุษยาณี เกตุมณี ผศ.ดร.มณฑา ทรงศิริ ผศ.ดร.นีลาวัล วนิชชากร ผศ.ดร.เสาวคนธ์ คุณวุฒิ รศ.คันธรส แสนวงศ์ รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร ดร.ไตรภพ จตุรพาณิชย์ อ.สิกานต์ กุญชรจันทร์ รศ. สุรางค์ สีโท ผศ.ดร.สมภพ ทองปลิว ผศ.ดร.ประกาศิต ช่างสุพรรณ ผศ. พิสุทธิ์ แท่นทอง ดร. ปานทิพย์ บุญส่ง ดร. ธิรดา รอดเสียงลั้ง อ.จิตเรขา ปากสมุทร โดยได้หัวหน้าภาค

Read More

สัมนาภาควิชา ปีการศึกษา 60

ภาควิชาฯ ได้จัดสัมนาในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” ณ Peggy’s Cove Resort จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2561 ดูเพิ่มเติมที่นี่