ภาควิชาฯ มอบรางวัลผู้สอนดีเด่นของภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาฯ มอบรางวัลผู้สอนดีเด่นของภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเกณฑ์รางวัล       คือ ผู้สอนที่มีผลการประเมินจากนักศึกษาทั้งสองเทอม ของปีการศึกษา 2560 ระดับดีมาก (ตั้งแต่ 4.5 ขึ้นไป) ปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล 16 ท่าน ได้แก่

 1. ผศ.ดร.พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย

 2. ผศ. บุษยาณี เกตุมณี

 3. ผศ.ดร.มณฑา ทรงศิริ

 4. ผศ.ดร.นีลาวัล วนิชชากร

 5. ผศ.ดร.เสาวคนธ์ คุณวุฒิ

 6. รศ.คันธรส แสนวงศ์

 7. รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร

 8. ดร.ไตรภพ จตุรพาณิชย์

 9. อ.สิกานต์ กุญชรจันทร์

 10. รศ. สุรางค์ สีโท

 11. ผศ.ดร.สมภพ ทองปลิว

 12. ผศ.ดร.ประกาศิต ช่างสุพรรณ

 13. ผศ. พิสุทธิ์ แท่นทอง

 14. ดร. ปานทิพย์ บุญส่ง

 15. ดร. ธิรดา รอดเสียงลั้ง

 16. อ.จิตเรขา ปากสมุทร

  โดยได้หัวหน้าภาค ผศ.ดร. สาลินี    อาจารีย์ ได้มอบรางวัลให้กับอาจารย์ ที่สัมมนาภาควิชา ปี 60 ด้วย

ขอความสุข ความเจริญมีแด่อาจาย์ที่ได้รางวัลทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจ ให้กับอาจารย์ทุกท่านในการตั้งใจและทุ่มเทในการสอนแก่ลูกศิษย์ทุกคนด้วยครับ