Monthly Archives: October 2017

กิจกรรมนักศึกษาป.โท เข้าเยี่ยมชมงานจัดการความรู้ของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2 ตุลาคม 2560 นักศึกษา ป.โท เข้าเยี่ยมชมงานจัดการความรู้ของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการจัดการความรู้เพื่อธุรกิจนวัตกรรม โดยอาจารย์ ปฏิภาณ  ปัญจาคะ เป็นผู้สอน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้อย่างดีเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลผู้สอนดีเด่นและสายสนับสนุนดีเด่น ปีการศึกษา 2560

เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่มีความตั้งใจสอนและปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นตัวอย่างอันดีงามให้กับเพื่อนร่วมงานอีกด้วย   รางวัลผู้สอนดีเด่นได้แก่  ดร.ไตรภพ    จตุรพาณิชย์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคม    รางวัลสายสนับสนุดดีเด่นได้แก่ นาย อนันต์ อาแว วิศวกรประจำห้องปฏิบัติงานฟิสิกส์              

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์ กับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

ภาควิชาฯ ขอแสดงความความยินดีกับ รศ.รัตนา  อัตภูมิสุวรรณ์ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ทั้งระดับวิทยาลัยและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560