กิจกรรมนักศึกษาป.โท เข้าเยี่ยมชมงานจัดการความรู้ของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2 ตุลาคม 2560 นักศึกษา ป.โท เข้าเยี่ยมชมงานจัดการความรู้ของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิริราช
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการจัดการความรู้เพื่อธุรกิจนวัตกรรม โดยอาจารย์ ปฏิภาณ  ปัญจาคะ เป็นผู้สอน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้อย่างดีเยี่ยม